Pływaczyk Anna Urodziła się 1 lipca 1944 roku w Nowym Targu, woj. małopolskie. W 1962 roku ukończyła liceum ogólnokształcące w Nowym Targu. Studia na Wydziale Melioracji Wodnych Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu ukończyła w 1967 r. W styczniu 1995 r. ukończyła trzysemestralne Studia Podyplomowe na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej z zakresu Architektury Krajobrazu
Stopień doktora nauk technicznych nadała Jej Rada Wydziału Melioracji Wodnych AR we Wrocławiu w 1976 r. na podstawie rozprawy Wpływ różnej rozstawy drenowania na kształtowanie się odpływu i stosunki wodne gleb średniozwięzłych. W 1991 r. na podstawie oceny dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy habilitacyjnej Skuteczność drenowania gruntów ornych terenów nizinnych i górskich na Dolnym Śląsku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie melioracji wodnych. Tytuł naukowy profesora otrzymała w styczniu 2000 roku.
Odbyła staże naukowe w Holandii (Uniwersytet w Wageningen), byłej NRD (Uniwersytet w Rostocku), w Jugosławii (Uniwersytet w Nowym Sadzie), w byłym ZSRR (Akademia Rolnicza w Wołgogradzie), na Słowacji (Uniwersytet Rolniczy w Nitrze) i na Łotwie (Uniwersytet Rolniczy w Jełgawie).
Pełniła funkcje członka zespołu Komisji Normalizacyjnej w zakresie drenowania IMUZ w Falentach oraz koordynatora ds. współpracy naukowo-technicznej i dydaktyczno-wychowawczej pomiędzy Akademią Rolniczą we Wrocławiu i Łotewskim Uniwersytetem w Jełgawie.
Jest pełnomocnikiem Rektora ds. współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Nitrze, pełni funkcję członka Komitetu Redakcyjnego Wiadomości Ziem Górskich (Zeszyty Polskiego Towarzystwa Rozwoju Ziem Górskich). Przewodnicząca Sekcji Sudeckiej i członek Prezydium Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN.
Promotor dwóch doktoratów oraz 49 prac magisterskich. Wykonała dwie recenzje dorobku naukowego w związku z wnioskiem o tytuł naukowy profesora (w tym jedna dla Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze) oraz dwie recenzje prac doktorskich, 20 recenzji publikacji naukowych.
Autorka 152 prac naukowych i studialnych, z których 68 zostało opublikowanych, w tym 16 w językach obcych. Wyniki swych badań prezentowała na 37 konferencjach zagranicznych i krajowych.
Jest specjalistą w dziedzinie melioracji terenów nizinnych i górskich, drenowania, gospodarki wodnej gleb ciężkich oraz oddziaływania urządzeń melioracyjnych na ekosystemy parkowe.
Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i odznaką ”Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu” oraz wyróżniona 14 nagrodami Rektora.