Pogodziński Zdzisław Urodził się 11 marca 1932 roku w Radomiu. Pracę doktorską Niektóre zagadnienia wodne w planowaniu przestrzennym terenów wiejskich obronił w roku 1968 na Wydziale Melioracji Wodnych w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu, a stopień doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał w roku 1976 na podstawie rozprawy Planowanie przestrzenne terenów wiejskich. Tytuł profesora nauk technicznych uzyskał w 1992 roku.
Pracę na Uczelni rozpoczął w 1960 roku. Był współtwórcą kierunku budownictwo. W latach 1975–1979 był prodziekanem, a w 1979–1981 dziekanem Wydziału Melioracji Wodnych. W latach 1989–1999 dyrektor Instytutu Budownictwa Rolniczego. Wieloletni członek Komitetu Techniki Rolniczej PAN.
Od połowy lat 60. uczestniczył w realizacji wieloletnich zespołowych tematów badawczych w ramach problemów węzłowych, rządowych i resortowo-branżowych oraz w pracach wykonanych dla potrzeb jednostek gospodarki narodowej. Był inicjatorem i organizatorem badań, ich kierownikiem naukowym, autorem metodyki oraz współuczestnikiem realizacji. Wyniki pięciu opracowań wykorzystane zostały w praktyce.
Opublikował 14 oryginalnych prac twórczych, 2 monografie, 5 podręczników i skryptów. Wypromował 4 doktorów.
Otrzymał trzykrotnie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 9 nagród Rektora.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 40-lecia Polski Ludowej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką ”Zasłużony dla woj. wrocławskiego i Miasta Wrocławia”.
Zmarł w 1999 roku. Pochowany został na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida we Wrocławiu.