Poznański Wiesław Urodził się 16 grudnia 1930 roku w Kamionce Strumiłowej w woj. tarnopolskim. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnym mieście. Do gimnazjum ogólnokształcącego uczęszczał w Iwoniczu Zdroju, a następnie w Dębowcu. Po zdaniu małej matury wstąpił do Podkarpackiego Liceum Rolniczego w Suchodole, które ukończył w 1949 roku jako technik rolnik. Przez dwa lata pracował najpierw w Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni ”Samopomoc Chłopska” w Brzozowie, a następnie na stanowisku zootechnika w Zespole PGR Widacz. Studia na Wydziale Zootechnicznym WSR we Wrocławiu ukończył w 1956 roku. Stopień doktora nauk rolniczych otrzymał w 1963 roku na podstawie rozprawy Badania nad skutecznością niektórych sposobów zapobiegania anemii u prosiąt, a doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Badania nad kształtowaniem się niektórych wskaźników produkcyjnych i ekonomicznych u loch żywionych różnymi zestawami pasz oraz możliwościami modyfikacji tradycyjnego systemu ich użytkowania.
W 1950 roku odbył 6-miesięczny staż naukowo-produkcyjny w Zootechnicznym Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki w Czechnicy oraz przebywał na krótkoterminowych stażach naukowych w uczelniach rolniczych Brna, Nowego Sadu, Belgradu, Monachium, a także uczestniczył w wyjazdach specjalistycznych do Niemiec, Austrii, Danii, Holandii i Szwajcarii.
Od chwili podjęcia pracy na Uczelni nieprzerwanie pracował w Zakładzie Hodowli Trzody Chlewnej, przemianowanej następnie na Katedrę, na stanowiskach: asystenta (1955–1958), st. asystenta (1958–1963), adiunkta (1964–1976), docenta (1976–1989), profesora nadzwyczajnego (1989–1996) i profesora zwyczajnego (od 1996 roku).
Był prodziekanem (1978–1982), dziekanem (1982–1984) Wydziału Zootechnicznego, kierownikiem – kuratorem Katedr Hodowli Koni i Owiec (1982–1984), kierownikiem Katedry Hodowli Trzody Chlewnej (1991–1997).
Pełnił również wiele funkcji społecznych: opiekuna naukowego RZD Magnice i Szczodre, seniora budowy Doświadczalnej Fermy Trzody Chlewnej w Łosicach, członka zespołu konsultacyjnego Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej, członka zespołu ds. Trzody Chlewnej Rady Naukowo-Technicznej przy Ministerstwie Rolnictwa, przewodniczącego Rady Programowej czasopisma Trzoda Chlewna.
Promotor 4 doktorów oraz 72 magistrów. Wykonał 2 recenzje do tytułu naukowego profesora, 6 recenzji w przewodach habilitacyjnych, 9 w przewodach doktorskich. Sporządził 82 recenzje prac naukowych i projektów badawczych KBN, 2 podręczników i 3 skryptów. Autor 175 opracowań, w tym 71 oryginalnych prac twórczych.
Jest specjalistą w dziedzinie hodowli i technologii produkcji trzody chlewnej, zajmował się głównie żywieniem loch i prosiąt, systemami utrzymania oraz zagadnieniami organizacyjnymi.
Za całokształt działalności odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz odznakami za zasługi dla województw: legnickiego, wrocławskiego, zielonogórskiego i miasta Wrocławia, a także 2 nagrodami Ministra i 19 Rektora.