Prośba-Białczyk Urszula Urodziła się 30 września 1948 roku w Ziębicach na Dolnym Śląsku. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, w Liceum Pedagogicznym w Kłodzku, studiowała na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, gdzie w 1972 roku uzyskała dyplom magistra inżyniera rolnictwa.
Pracę zawodową rozpoczęła w Instytucie Uprawy Roli i Roślin, w 1972 roku początkowo na stanowisku asystenta stażysty, a następnie asystenta i starszego asystenta i od roku 1980 na stanowisku adiunkta. W latach 1996–1999 była prodziekanem Wydziału Rolniczego. W roku 1998 współorganizowała studia zamiejscowe w Lututowie i Wojsławicach (byłe województwo Sieradzkie).
Swoje badania naukowe, pod opieką prof. dr. hab. H. Słowińskiego, ukierunkowała na problemy związane z produkcyjnością roślin okopowych, a w szczególności ziemniaka i buraka. Ich efektem była w roku 1980 rozprawa doktorska Wpływ gęstości sadzenia i podkiełkowywania sadzeniaków na rozwój oraz gromadzenie i wartość użytkową plonu kilku odmian ziemniaka, a w roku 1991 rozprawa habilitacyjna Kształtowanie cech jakościowych i wartości paszowej ziemniaka pod wpływem terminu sadzenia i poziomu nawożenia azotem.
Wyniki badań opublikowała w 32 artykułach, 24 komunikatach i doniesieniach konferencyjnych oraz 9 pracach popularnonaukowych.
Pod Jej kierunkiem 25 studentów wykonało prace magisterskie i jedna osoba pracę doktorską. Recenzowała 2 prace doktorskie (w tym 1 zagraniczna).
Odbyła 5-miesięczny staż naukowy w instytucie badawczym we Francji (rok 1983), staż w uczelni rolniczej w Debreczynie (rok 1985) oraz tygodniową misję naukową na Litwie (1998). W roku 2000 przewodniczyła organizowaniu konferencji naukowej Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie.
Za działalność naukową i osiągnięcia dydaktyczne była 7-krotnie wyróżniona nagrodami Rektora.