Ratajczak Kornel Urodził się 22 lutego 1946 roku w Poznaniu i tam uczęszczał do Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego Nr 3. W 1964 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. Studia na Wydziale Weterynaryjnym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu ukończył w 1970 roku.
Od 1970 roku pracuje w Katedrze i Klinice Chirurgii. W 1976 roku obronił dysertację doktorską Badania nad mechanizmem powstawania przerostu skóry szpary racicowej bydła. Na podstawie rozprawy habilitacyjnej Wymiana gazowa i hemodynamika koni znieczulanych halotanem z oddechem spontanicznym i kontrolowanym otrzymał w 1989 roku stopień doktora habilitowanego. W 1990 roku otrzymał nominację na stanowisko docenta. W 1997 roku powołany został na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Jest promotorem trzech prac doktorskich.
Dorobek publikowany liczy 60 pozycji, wśród nich prace oryginalne w liczbie 36 artykułów naukowych. Zarejestrował w Urzędzie Patentowym urządzenie znieczulające oraz zrealizował projekt respiratora dla dużych zwierząt. Jest autorem podręcznika Anestezjologia weterynaryjna (PWRiL, Warszawa 1985) oraz inicjatorem i opiekunem muzeum dokumentującego historię zawodu i uczelni. W 1980 roku uczestniczył w XIII Kongresie Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Weterynaryjnej w Budapeszcie, w 1986 roku był na stażu naukowym w Lipsku i Berlinie oraz w 1991 roku w Uppsali.
Działał w Polskim Towarzystwie Nauk Weterynaryjnych, gdzie trzykrotnie uhonorowano go nagrodą naukową, był również aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Towarzystwa Historii Medycyny.
W 1980 i 1989 roku wybierany na przewodniczącego koła NSZZ ”Solidarność”, po delegalizacji związku działał w jego niejawnych strukturach; w stanie wojennym był internowany.
Za wyniki w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej został wyróżniony nagrodą Ministra oraz 12 nagrodami indywidualnymi i zespołowymi Rektora.