Reinhard Andrzej Urodził się 15 lipca 1948 roku we Wrocławiu. Świadectwo dojrzałości i dyplom technika mechanika otrzymał w roku 1967 po ukończeniu Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, które ukończył w 1972 roku i uzyskał dyplom magistra inżyniera elektronika. Stopień naukowy doktora nauk technicznych nadała Mu Rada Wydziału Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu w 1978 roku na podstawie rozprawy Modelowanie ruchu wody gruntowej dla przypadku odwodnienia drenami w warunkach podłoża nieprzepuszczalnego, a stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska w 1992 r. na podstawie rozprawy Ruch wody glebowej i gruntowej w strefach saturacji i aeracji wywołany działaniem drenu w różnych warunkach atmosferycznych.
Pracę zawodową rozpoczął w 1972 roku w Instytucie Melioracji i Kształtowania Środowiska kolejno na stanowiskach: starszego asystenta od 1974 roku, adiunkta od 1979 roku, profesora nadzwyczajnego od 1999 roku.
Odbyte staże naukowe na Uniwersytetach w Kilonii, Rostocku oraz Cottbus. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych są modele matematyczne symulujące pracę różnych urządzeń nawadniających i odwadniających oraz zagadnienia związane z modelowaniem i automatyzowaniem budowli melioracyjnych.
Ogółem dorobek naukowy Andrzeja Reinharda składa się z 82 pozycji, w tym 57 prac opublikowanych. Jest współautorem podręcznika dotyczącego zastosowań zbiorów przybliżonych, między innymi, do zagadnień związanych z działaniem budowli melioracyjnych. Brał czynny udział w automatyzowaniu przepompowni melioracyjnych i jest współautorem czterech patentów związanych z urządzeniami regulującymi pracę pomp.
Jest promotorem trzech prac doktorskich i kilku prac magisterskich i inżynierskich. Otrzymał nagrodę Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, nagrodę Rady Wojewódzkiej NOT we Wrocławiu oraz 14 nagród Rektora.