Rojek Marian Urodził się 4 kwietnia 1946 roku w Hohenfels (Niemcy), gdzie jego rodzice byli wywiezieni na roboty przymusowe. W 1963 roku ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Nowym Sączu. Studia wyższe odbył w latach 1963–1968 na Wydziale Melioracji Wodnych Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, uzyskując stopień magistra inżyniera melioracji wodnych.
Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1974 roku na Wydziale Melioracji Wodnych AR we Wrocławiu na podstawie rozprawy Wpływ opadu naturalnego i deszczowania na mikroklimat łanów, natomiast stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w specjalności agro- i hydrometeorologia w 1987 roku na tym samym wydziale na podstawie rozprawy Rozkład czasowy i przestrzenny klimatycznych i rolniczo-klimatycznych bilansów wodnych na terenie Polski. Na stanowisko profesora nadzwyczajnego AR we Wrocławiu został mianowany w 1992 roku, a tytuł naukowy profesora nauk rolniczych uzyskał w 1998 roku.
W latach 1985–1991 był kierownikiem Pracowni Hydrometeorologii, a od września 1991 do chwili obecnej pełni funkcję kierownika Katedry Agro- i Hydrometeorologii. Odbył długoterminowe staże naukowe w b. ZSRR (Odessa i St. Petersburg, Moskwa, Tbilisi), b. NRD (Uniwersytety w Halle i Rostocku) oraz staże krótkoterminowe w Bułgarii i Jugosławii.
Członek wielu komisji wydziałowych i senackich, koordynator wydziałowy (1984–1987) i pełnomocnik rektora ds. studenckiego ruchu naukowego (1987–1990), członek Senatu AR (od 1989), prorektor ds. studenckich i nauczania AR we Wrocławiu (1993–1999), przewodniczący Kolegium Prorektorów ds. dydaktyki uczelni wrocławskich (1996–1999), przewodniczący Rady Oddziałowej ZNP (1978–1980), przewodniczący Komisji Uczelnianej NSZZ ”Solidarność” (1989–1991), członek Rady Naukowej IMGW (1991–1995), przewodniczący sekcji meteorologii Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geofizycznego (1981–1990). Od 1999 roku członek sekcji uczelni rolniczych Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.
Wypromował 1 doktora, promotor 2 prac doktorskich w toku, opiekun 14 prac magisterskich. Opiekun staży naukowych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego i Warszawskiego. Recenzował 1 pracę habilitacyjną i 4 prace doktorskie. Recenzent wydawniczy 33 prac opublikowanych w czasopismach naukowych oraz autor 24 recenzji projektów badawczych zleconych przez KBN.
Dorobek naukowy obejmuje ponad 120 prac opublikowanych, w tym 52 oryginalne prace twórcze, 9 podręczników, monografii i skryptów (m.in. Meteorologia i klimatologia, 1979 i 1981; Agroklimatyczne podstawy melioracji wodnych w Polsce, 1982; Agrometeorologia, 1993 i 1998; Meteorologia i klimatologia w inżynierii środowiska, 1999), a także 30 nie publikowanych prac studialno-badawczych, projektowych i ekspertyz. Autor i współautor 44 map w czterech atlasach klimatycznych. Kierownik 2 grantów KBN i główny wykonawca 3 innych grantów KBN. Sekretarz naukowy i przewodniczący komitetów organizacyjnych 5 ogólnopolskich i 1 międzynarodowej konferencji naukowej. Na konferencjach i sympozjach wygłosił ponad 80 referatów i komunikatów.
Jest specjalistą z zakresu warunków mikro- i topoklimatycznych łanów roślin uprawnych i okolic kopalni odkrywkowych, czasowego i przestrzennego rozkładu na terenie Polski klimatycznych i rolniczo-klimatycznych bilansów wodnych, matematycznego modelowania procesu ewapotranspiracji aktualnej oraz agrometeorologicznych prognoz plonów roślin uprawnych.
Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką ”Zasłużony dla woj. Wrocławskiego i m. Wrocławia”, Złotą Odznaką ”Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Laureat 4 nagród Ministra i 21 nagród Rektora (w tym 12 indywidualnych).