Różycka-Roszak Bożenna Urodziła się 10 lutego 1943 roku w Miechowie. Uczęszczała do X Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu. Studiowała chemię na Politechnice Wrocławskiej i w 1967 roku uzyskała dyplom magistra inżyniera chemii.
Stopień doktora nauk technicznych otrzymała w roku 1976 na Wydziale Włókienniczym Politechniki Łódzkiej na podstawie rozprawy Zastosowanie metody termochemicznej do badania mechanizmu niskotemperaturowej polikondensacji roztworowej (promotor - prof. Eligia Turska). Stopień doktora habilitowanego uzyskała na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego w roku 1996 na podstawie rozprawy Micelizacja i oddziaływanie z błonami modelowymi wybranych biologicznie czynnych amfifilowych czwartorzędowych soli amoniowych. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymała w 2000 roku.
Odbyła 4 staże naukowe we Włoszech na Uniwersytecie w Parmie.
W AR we Wrocławiu pracuje od roku 1977. Od 1997 roku jest kierownikiem Katedry Fizyki i Biofizyki.
Sekretarz (1983–1986) Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biofizycznego. Sekretarz (1987–1990) i przewodnicząca (1996–1997) Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Biofizycznego. Od 1987 sekretarz Komisji Biologii Molekularnej i Biotechnologii Wrocławskiego Oddziału PAN.
Promotor jednej pracy doktorskiej. Recenzent 2 prac doktorskich. Wygłosiła cykl wykładów na Uniwersytecie w Parmie.
Autorka ponad 100 publikacji naukowych, w tym 40 oryginalnych prac twórczych. Wyniki swoich prac prezentowała na zagranicznych konferencjach i kongresach (Liblice, Clermont-Ferrend, Praga, Pleven, Como, Varna, Nowy Orlean, Monachium) oraz licznych konferencjach międzynarodowych.
Do najważniejszych osiągnięć naukowych należą badania przyczyniające się do wyjaśnienia roli przeciwjonów w biologicznej aktywności związków amfifilowych.
Wyróżniona 13 nagrodami Rektora.