Ruebenbauer Tadeusz Urodził się 12 stycznia 1909 roku w Bochni. Studia wyższe ukończył na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1931 roku uzyskując tytuł inżyniera-magistra rolnictwa w zakresie hodowli roślin. Po odbyciu rocznego stażu w Stacji Hodowli Roślin Polanowice koło Krakowa, zostaje zaangażowany na stanowisko asystenta w Stacji Nasiennej przy Małopolskim Towarzystwie Rolniczym.
Na podstawie rozprawy doktorskiej Zależności korelacyjne między wynikami badań laboratoryjnych gleb a wynikami doświadczeń polowych otrzymał stopień doktora filozofii na UJ w 1938 roku. Rok później objął kierownictwo naukowe w Przedsiębiorstwie Hodowli Roślin ”Selekta”. W czasie okupacji zajmował się hodowlą roślin w Kazimierzy Wielkiej, Chłopicach i Mikulicach. Wyhodował tam szereg wartościowych odmian roślin uprawnych. Pracował także w Izbie Rolniczej i był wykładowcą na Tajnym Uniwersytecie Jagiellońskim.
Po okupacji uzyskał weniam legendi na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1945 roku habilitował się na podstawie rozprawy Opracowanie wyników doświadczeń odmianowych z pszenicą ozimą wykonanych w latach 1922–1936, a w roku 1946 uzyskał tytuł i stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. We Wrocławiu był organizatorem Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa.
W roku 1956 profesor Ruebenbauer już jako profesor zwyczajny, zostaje służbowo przeniesiony do Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin WSR w Krakowie.
Na Jego dorobek składają się 184 oryginalne prace twórcze i artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych w kraju i za granicą. Na szczególne podkreślenie zasługują prace, które zawierają genetyczno-matematyczne rozwiązania nad wykorzystaniem cytoplazmatycznej męskiej bezpłodności w hodowli roślin, a także dotyczące doskonalenia metod stosowanych w hodowli roślin. Oprócz prac naukowych pozostawił po sobie kilka monografii, podręczników, a nawet literacko ujętych opisów z Jego podróży zagranicznych. Pod Jego kierunkiem 34 osoby wykonały i obroniły prace doktorskie.
Profesor T. Ruebenbauer przez 3 kadencje pełnił funkcję rektora Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Był wiceprezesem Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
Doktor honoris causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu i Akademii Rolniczej w Krakowie.
Zmarł 2 maja 1991 roku. Pochowany został na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.