Rymowicz Waldemar Urodził się 22 lutego 1955 roku we Wrocławiu. Szkołę podstawową, a następnie Technikum Chemiczne ukończył we Wrocławiu. W roku 1975 rozpoczął studia na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu, które ukończył w roku 1980, uzyskując tytuł magistra inżyniera technologii żywności.
Stopień doktora nauk rolniczych otrzymał w 1990 roku na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy Wykorzystanie drożdży Yarrowia lipolytica do biosyntezy kwasu cytrynowego z glukozy i hydrolu glukozowego (promotor – prof. dr hab. Jerzy Sobieszczański), natomiast stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy Biosynteza kwasu cytrynowego z glukozy przez wolne i immobilizowane komórki drożdży Yarrowia lipolytica w systemach ciągłych w roku 1998. Odbył długoterminowe staże naukowe w Finlandii 1990, 1991, 1993 (Helsiński Uniwersytet Technologiczny) oraz staż krótkoterminowy w Czechach (Instytut Mikrobiologii Czeskiej Akademii Nauk) 1986.
Przedstawiciel adiunktów w Radzie Wydziału Technologii Żywności w latach 1994–1999. Pełnomocnik Rektora ds. Koordynacji Programów Innowacyjnych w regionie. Członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności oraz Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Honorowy członek Towarzystwa Polsko-Fińskiego.
Promotor 1 doktoratu oraz 13 prac magisterskich. Autor 2 skryptów z zakresu mikrobiologii ogólnej i żywności oraz 67 publikacji naukowych, w tym 27 oryginalnych prac twórczych z czego 10 w językach obcych, współautor 1 patentu. Wyniki swych prac prezentował na 14 zagranicznych konferencjach, m.in. w Helsinkach, Grignon i Czeskich Budejovicach. Wygłosił wykłady w Finlandii na Politechnice w Hameenlinna.
Jest specjalistą w dziedzinie biosyntezy kwasów organicznych, zwłaszcza drożdżowej fermentacji cytrynowej. Pozostałe kierunki badań koncentrują się na zagadnieniach związanych z biosyntezą enzymów i produkcją drożdży paszowych na surowcach tłuszczowych.
Wyróżniony 7 nagrodami Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu.