Ryznar Józef Urodził się 9 lipca 1936 roku w Bełzcu, pow. Złoczów. Wyższe studia inżynierskie odbył na Wydziale Rolniczym w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu, a magisterskie na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW w 1971 roku. Ukończył też 3-letnie Studium Podyplomowe z zakresu socjologii wsi na tejże Uczelni w 1990 roku.
W 1978 roku na Wydziale Rolniczym AR we Wrocławiu otrzymał stopień naukowy doktora nauk rolniczych na podstawie rozprawy Próba określenia wpływu pracy instruktorskiej na proces upowszechniania postępu w rolnictwie. Stopień naukowy doktora habilitowanego nadała Mu Rada Wydziału Rolniczego AR we Wrocławiu w 1992 roku na podstawie dorobku naukowego i pracy Czynniki determinujące skuteczność pracy upowszechnieniowo-doradczej służb rolnych w gospodarstwach indywidualnych. W 2000 roku nadano Mu tytuł naukowy profesora nauk rolniczych. Jego specjalnością jest doradztwo rolnicze.
Odbył staże zagraniczne: w Indyjskim Narodowym Instytucie Rolniczym w Delhi, Instytucie Rolniczym w Charkowie, Niemczech, FAO – Rzym.
Pracę w Akademii Rolniczej we Wrocławiu podjął w 1982 roku na stanowisku adiunkta w Zakładzie Doradztwa Rolniczego Katedry Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa. Od 1991 roku pełni funkcję kierownika Zakładu.
Do zasadniczych jego osiągnięć należy określenie skuteczności pracy doradczej służb rolnych w gospodarstwach indywidualnych oraz opracowanie sposobu obliczania kwalifikacji zawodowych. Metoda ta ma zastosowanie głównie w celach statystycznych i porównawczych.
Jest promotorem dwóch zakończonych doktoratów oraz 62 prac magisterskich. Opracował 3 skrypty oraz podręcznik Metody w szkoleniach doradztwa rolniczego, (1998). Dorobek naukowy obejmuje 53 oryginalne prace twórcze oraz 35 innych doniesień i komunikatów. Brał udział w 22 międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz sześciokrotnie nagrodą Rektora.