Samborski Zbigniew Urodził się 2 września 1923 roku w Rudniku nad Sanem. Jako pionier Wrocławia, członek Akademickiej Straży Uniwersyteckiej brał w latach 1945/1946 czynny udział w odbudowie ze zniszczeń wojennych i zabezpieczeniu przed dewastacją budynków wrocławskiego Uniwersytetu i Politechniki. Studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej ukończył w 1951. Już w 1948 roku podjął pracę w Katedrze Położnictwa na stanowisku mł. asystenta, a następnie asystenta, st. asystenta i adiunkta. Stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych na macierzystym Wydziale uzyskał w 1960 roku, doktora habilitowanego w 1966 roku, tytuł profesora nadzwyczajnego w 1976 r., a tytuł naukowy profesora zwyczajnego w 1989 roku.
W latach 1970–1971 pełnił funkcję kierownika Kliniki Położniczej Wydziału Weterynaryjnego ówczesnej WSR w Lublinie. Stanowisko kierownika Katedry Patologii Rozrodu Zwierząt i Kliniki Położniczej wrocławskiego Wydziału Weterynaryjnego pełnił od 1975 do 1993, tj. do przejścia na emeryturę.
Jest autorem i współautorem 176 publikacji, w tym 87 oryginalnych pozycji badawczych ogłoszonych w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych, 5 podręczników akademickich i wielu specjalistycznych instrukcji i patentów nowych leków weterynaryjnych. Promotor 11 rozpraw doktorskich, sprawował patronat nad 5 pracami habilitacyjnymi. Przez 14 lat był koordynatorem Centralnego Programu Badań Podstawowych z zakresu fizjologii i patologii rozrodu zwierząt gospodarskich.
Był Członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, Zespołu Ekspertów przy Ministrze Edukacji Narodowej, Zespołu Dydaktycznego ds. Weterynarii MEN, Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN, Prezydium Komitetu Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN (1981–1992). Działał również w radach naukowych wielu instytutów resortowych i podległych Polskiej Akademii Nauk.
Jest honorowym członkiem Komitetu Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN, laureatem Odznaczenia Honorowego ”Pro Scienta Veterinaria Polona”. Za wybitny wkład w rozwój nauk rolniczych, Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN przyznał profesorowi Samborskiemu Medal im. Michała Oczapowskiego.