Sarapuk Janusz Urodził się 13 lutego 1944 roku w Bóbrce, w pow. lwowskim. Szkołę podstawową ukończył w Oleśnie Śl., a liceum ogólnokształcące w Kluczborku na Opolszczyźnie. Tytuł magistra fizyki uzyskał w 1969 roku, na ówczesnym Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. W tym samym roku podjął pracę w Katedrze Fizyki Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczej.
Stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych uzyskał w 1977 roku w Instytucie Biologii Stosowanej Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy Badanie wpływu aldehydu glutarowego oraz czterotlenku osmu na właściwości transportowe modelowych błon lecytynowych. Stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biofizyki otrzymał na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego w 1998 roku na podstawie rozprawy Błony modelowe jako narzędzie testowania aktywności biologicznej substancji powierzchniowo czynnych.
Odbył dwa staże krótkoterminowe w byłym ZSRR i Szwajcarii oraz długoterminowy staż w Jugosławii (Instytut Chemii Fizycznej Uniwersytetu Belgradzkiego).
Brał czynny udział w organizacji Międzynarodowych Szkół pod nazwą ”Biophysics of Membrane Transport”, w tym trzykrotnie pełnił funkcję ich dyrektora oraz był sekretarzem Ogólnopolskiej Konferencji ”Błony Biologiczne” (Wrocław, 1993 rok).
Jest autorem lub współautorem 118 prac, w tym 54 oryginalnych prac twórczych.
Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz wyróżniony 13 nagrodami Rektora.