Schleicher Alina Urodziła się 19 grudnia 1936 roku w Barłogach w dawnym powiecie puławskim. Szkołę podstawową ukończyła w Kłodzie w 1950 roku i rozpoczęła naukę w Technikum Przemysłu Spożywczego o specjalności analizy chemiczne w Lublinie, które ukończyła w 1954 roku. W latach 1958–1962 studiowała na Wydziale Rolniczym WSR we Wrocławiu i uzyskała dyplom inżyniera rolnika. W roku 1968 na Wydziale Zootechnicznym ukończyła eksternistyczne studia magisterskie dyplomem magistra zootechniki.
Stopień doktora nauk rolniczych uzyskała na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy Wpływ formy fizycznej mieszanek treściwych i dodatków stymulujących na wskaźniki produkcyjne i fizjologiczne u kurcząt rzeźnych (promotor - prof. dr. hab. Jerzy Preś). Stopień doktora habilitowanego uzyskała na podstawie rozprawy Żywieniowa i fizjologiczna ocena wykorzystania pasz z dużym udziałem włókna surowego u loch prośnych w 1997 roku.
Odbyła staże naukowe krajowe w Instytucie Zootechniki w Krakowie, w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie, w Akademii Medycznej (Zakład Biochemii) we Wrocławiu i zagraniczne w Czechosłowacji w Wyższych Szkołach Rolniczych w Nitrze, Pradze, Brnie oraz w Instytucie w Iwance n. Dunajem i na Uniwersytecie w Nowym Sadzie.
W latach 1974–1986 pełniła funkcję społecznego Inspektora pracy na Wydziale Zootechnicznym, była przedstawicielem Wydziału w Rektorskiej Komisji ds. Ochrony Pracy. Jest członkiem Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej i Rady Bibliotecznej. Przez trzy lata brała udział w Komisji Turnieju Zastosowań Wiedzy Rolniczej. Sprawowała opiekę nad 19 pracami magisterskimi.
Jest współautorką skryptu Materiały do ćwiczeń z żywienia zwierząt. Opublikowała 139 prac z zakresu żywienia zwierząt i paszoznawstwa, w tym 111 oryginalnych prac twórczych. Przez wiele lat aktywnie uczestniczyła w szkoleniu terenowej służby rolnej.
Została wyróżniona 20 nagrodami Rektora, a także dwukrotnie nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, odznaką honorową ”Za zasługi w rozwoju woj. Zielonogórskiego”, odznaką Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Złotym Krzyżem Zasługi.