Sielicka Bronisława Urodziła się 5 stycznia 1921 roku w Chodorowie. Po ukończeniu liceum i zdaniu matury w 1940 roku we Lwowie rozpoczęła studia w Akademii Medycyny Weterynaryjnej. Na Uczelni Lwowskiej studiuje do 1940 roku, zaliczając 5 lat studiów. W roku 1946 przyjeżdża do Wrocławia, gdzie kończy studia w 1947 r., otrzymuje dyplom lekarza weterynarii. W tym samym roku rozpoczęła pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze Mikrobiologii Weterynaryjnej przechodząc w niej kolejne etapy awansu akademickiego od stanowiska asystenta do profesora nadzwyczajnego.
Stopień doktora nauk weterynaryjnych uzyskała w 1959 r. na podstawie pracy doktorskiej Fagocytoza drobnoustrojów z rodzaju Candida, a stopień doktora habilitowanego w 1968 na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej Zachowanie się drożdżaków z rodzaju Candida w makrofagach normalnych i odpornościowych in vitro. Nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu otrzymała w 1990 r.
W trakcie pracy zawodowej odbyła liczne staże naukowe zagraniczne i krajowe (m.in. w Klinice Dermatologicznej AM w Budapeszcie, w Zakładzie Mikrobiologii AM w Jennie, w Klinice Chorób Wewnętrznych Medycyny Weterynaryjnej oraz w Zakładzie Mikologii Kliniki Dermatologicznej w Wiedniu).
Całokształt dorobku naukowego Profesor B. Sielickiej obejmuje ponad 60 prac, w większości oryginalnych i opublikowanych w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych. Dotyczą one głównie badań nad zjawiskami odpornościowymi w infekcjach grzybiczych, oceny stopnia zakażeń mikologicznych u różnych gatunków zwierząt, ich wpływu na organizm oraz udziału grzybów pleśniowych w rozrodzie bydła. Swój dorobek naukowy prezentowała wielokrotnie na sympozjach, kongresach, konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, m.in. w Dreźnie, Wiedniu, Kolonii, Halle, Freiburgu, Rostocku i Barcelonie.
Prowadziła dodatkowo zajęcia dydaktyczne w Podyplomowym Studium Doskonalenia Lekarzy, a w latach 1970–1975 w Technikum Weterynaryjnym w Nysie. Jest współautorem 2 skryptów dla studentów z zakres mikrobiologii.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologicznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Międzynarodowego Towarzystwa Mikologicznego ISHAM. Wyróżniona była nagrodami Rektora oraz odznaczeniami, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.