Skrabka Henryk Urodził się 13 sierpnia 1926 roku w Czortkowie, w powiecie czortkowskim, woj. tarnopolskie. Szkołę powszechną ukończył w Czortkowie, natomiast liceum ogólnokształcące (I LO) we Wrocławiu. W roku 1949 rozpoczął studia na Wydziale Rolniczym ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, które ukończył w roku 1954 uzyskując tytuł magistra inżyniera rolnictwa.
Stopień doktora nauk rolniczych otrzymał w 1963 roku na podstawie rozprawy Współdziałanie auksyn z kwasem askorbinowym i glutationem w procesie kiełkowania ziarn pszenicy, a stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych również na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu w 1977 roku na podstawie rozprawy Wpływ niektórych herbicydów na fotosyntezę, oddychanie i wzrost roślin testowych. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1989 roku.
Odbył staże naukowe w Jugosławii (Uniwersytet w Nowym Sadzie), Czechosłowacji (Wyższa Szkoła Rolnicza w Brnie), ZSRR (Instytut Pedagogiczny w Leningradzie).
Zastępca dyrektora Instytutu Biologii Roślin i Biofizyki (1970–1981), kierownik Zakładu Botaniki i Fizjologii Roślin (1970–1981), kierownik Zakładu Fizjologii Roślin (1981–1998). Prodziekan (1975–1978) i dziekan Wydziału Rolniczego (1978–1981). Członek Senatu (1972–1976, 1981–1984). Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego Wydawnictwa AR Wrocław (1981–1983), redaktor merytoryczny serii Rolnictwo Zeszytów Naukowych AR we Wrocławiu i członek Kolegium Redakcyjnego Wydawnictwa AR (1983–1993). Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rozwoju Kadry Naukowej.
Przedstawiciel Polski w Międzynarodowym Centrum Koordynacji Badań ”Mechanizm działania herbicydów i syntetycznych regulatorów wzrostu roślin”. Członek Zespołu Oceniającego Komitetu Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin PAN. Członek Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego.
Promotor 3 prac doktorskich oraz 23 prac magisterskich. Wykonał 2 recenzje w przewodach habilitacyjnych oraz 5 w przewodach doktorskich. Recenzent 32 publikacji naukowych.
Autor 2 skryptów z zakresu fizjologii roślin (Roślina a środowisko, Zasady regulacji metabolizmu roślin), współautor czterech opracowań skryptów do ćwiczeń z fizjologii roślin oraz 75 publikacji naukowych. Wyniki swych prac prezentował na 12 konferencjach zagranicznych i krajowych. Jest krajowym specjalistą w dziedzinie fizjologii działania herbicydów.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Złotą Odznaką Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia, Odznaką Honorową za zasługi w rozwoju województwa zielonogórskiego. Wyróżniony 21 nagrodami Rektora.