Skurski Adam Urodził się 8 lipca 1913 roku we Lwowie. Również we Lwowie w 1939 r. ukończył studia weterynaryjne uzyskując dyplom lekarza weterynarii. Od roku 1936 do 1945 pracował w Zakładzie Mikrobiologii Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, początkowo jako wolontariusz, a następnie na etacie asystenta. Bezpośrednio po wyzwoleniu staje się jednym z pierwszych współorganizatorów i pracowników tworzącego się przy Uniwersytecie i Politechnice we Wrocławiu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Na Wydziale pracuje od 1945 roku, przechodząc wszystkie szczeble służbowe przewidziane dla nauczyciela akademickiego. W 1946 uzyskuje stopień doktora nauk weterynaryjnych za pracę Endotoksyny a fagocytoza. Tytuł docenta otrzymał w 1955 roku, w 1959 r. mianowany został profesorem nadzwyczajnym, a w 1969 profesorem zwyczajnym. Od 1948 roku, aż do przejścia na emeryturę, tj. do 1983 roku był kierownikiem Katedry Mikrobiologii Weterynaryjnej. W 1951 roku kończy Wydział Lekarski we Wrocławiu, a w 1957 uzyskuje tytuł kandydata nauk medycznych. W latach powojennych (1947–1948) pracuje również w Zakładzie Mikrobiologii na Wydziale Lekarskim we Wrocławiu, a od roku 1955 do 1965 w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda jako kierownik Pracowni Fagocytozy, a następnie Zakładu Mikologii. W latach 1955–1979 pełnił funkcję redaktora działu Weterynaria Zeszytów Naukowych, a w latach 1962–1964 był prodziekanem.
Współpracował z wieloma ośrodkami weterynaryjnymi i medycznymi w kraju i za granicą, m.in. Instytutem Pasteura w Paryżu. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego i innych.
Dorobek naukowy Profesora obejmuje ponad 70 prac doświadczalnych. Na szczególną uwagę zasługują prace nad mechanizmem fagocytozy. Dzięki tym badaniom przedstawiał w nowym świetle znaczenie systemu fagocytarnego wobec wielu chorobotwórczych drobnoustrojów. Wykonał również wiele cennych opracowań z zakresu brucelozy, rodencjozy, kolibakteriozy i gruźlicy.
Opracował 3 skrypty. Był promotorem 8 przewodów doktorskich.
Za swą działalność naukową i dydaktyczno-wychowawczą był wielokrotnie wyróżniany nagrodami Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki, Rektora AR. Odznaczony został m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką Zasłużony dla Dolnego Śląska, odznaką Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu, wyróżniony tytułem honorowym Zasłużony Nauczyciel PRL i innymi.
Profesor Adam Skurski zmarł 14 maja 1992 roku. Spoczywa na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida we Wrocławiu.