Słowiński Henryk Urodził się 8 maja 1928 roku w Lipnikach na Wołyniu. Liceum ogólnokształcące ukończył w Kwidzynie, a studia rolnicze odbył w SGGW w Warszawie i Uniwersytecie Wrocławskim.
Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał na podstawie pracy Zmienność rozwoju i plonów trzech odmian ziemniaka w zależności od sposobów uprawy (promotor - prof. dr hab. Antoni Wojtysiak), a doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Wpływ odległości roślin w rzędzie na rozwój i plony trzech odmian buraka cukrowego na Wydziale Rolniczym AR we Wrocławiu.
Tytuł profesora nauk rolniczych uzyskał w 1992 roku.
Pracował w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin AR we Wrocławiu na stanowiskach: zastępcy asystenta (1951), asystenta (1952), st. asystenta (1953–1955), adiunkta (1956–1977), docenta (1978–1991) i profesora nadzwyczajnego (1992–1998). W latach 1978–1981 był prodziekanem Wydziału Rolniczego.
Opiekun 115 prac magisterskich, promotor 3 doktoratów, recenzent 2 rozpraw doktorskich i 3 habilitacyjnych współautor podręcznika i skryptu o uprawie roślin oraz słownika Agro-Bio-Technicznego.
Prowadził badania z zakresu uprawy roślin polowych. W tym celu odbył szereg wyjazdów do pokrewnych ośrodków naukowych w Czechosłowacji, Związku Radzieckim, na Węgrzech oraz w Jugosławii i Bułgarii.
Opublikował 98 prac, w tym 44 oryginalne twórcze. Prowadził liczne zawodowe szkolenia i popularyzował uprawę roślin okopowych.
Otrzymał nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz 10 nagród Rektora. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski.