Smolińska-Juny Teresa Urodziła się 25 kwietnia 1934 roku we Lwowie. Szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące ukończyła we Wrocławiu. Studia wyższe na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu ukończyła w 1960 roku uzyskując tytuł magistra inżyniera zootechniki. W 1962 roku uzyskała stopień doktora nauk rolniczych, również na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej we Wrocławiu pod kierunkiem prof. dr. hab. Mariana Junego. W 1974 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej Ważniejsze procesy biochemiczne w okresie pośmiertnym i podczas chłodniczego składowania w mięsie zajęczym uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych z zakresu obrotu i oceny surowców rolnych. W 1987 roku uzyskała tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1996 roku stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Technologii Żywności AR we Wrocławiu.
W trakcie swojej pracy naukowej odbyła staże w byłym ZSRR oraz Jugosławii. Od 1979 roku jest kierownikiem zespołu naukowo-dydaktycznego i specjalizacji z zakresu technologii drobiu i jaj w Katedrze Technologii Surowców Zwierzęcych Wydziału Technologii Żywności. W latach 1977–1980 była pierwszym redaktorem wydziałowym i w tym okresie ukazał się pierwszy Zeszyt Naukowy Akademii Rolniczej we Wrocławiu z serii Technologia Żywności. W latach 1976–1991 pełniła funkcję opiekuna naukowego, a później kuratora wydziałowego SKN Technologów Żywności. Była również pierwszym kierownikiem studiów doktoranckich (1995–1999) na Wydziale Technologii Żywności. W latach 1991–1994 była członkiem Senatu Akademii Rolniczej. Od początku powstania, tj. od 1990 roku jest członkiem KZ NSZZ ”Solidarność”. Jest członkiem towarzystwa naukowego ”World’s Poultry Science Association” i Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. Od 1997 roku pełni funkcję prezesa Oddziału Wrocławskiego PTTŻ, jak również była i jest członkiem Zarządu Głównego PTTŻ.
Dyscyplina naukowo-badawcza: technologia żywności i żywienia; specjalizacja: technologia surowców drobiarskich, ich przetwarzanie, przechowywanie oraz ocena jakości. Twórca szkoły naukowo-dydaktycznej z zakresu technologii surowców drobiarskich, kierownik wielu tematów realizowanych w międzyresortowych i centralnych programach badawczych, kierownik grantów KBN oraz autor wielu ekspertyz i opracowań dla przemysłu drobiarsko-jajczarskiego.
Opiekun ponad 140 prac magisterskich, promotor 6 prac doktorskich, w tym 1 zagranicznej.
W swoim dorobku posiada 140 pozycji opublikowanych, w tym ponad 60 prac oryginalnych. Jest współautorem 3 skryptów akademickich, w tym skryptu z zakresu obrotu i oceny surowców zwierzęcych, również jest współautorem 1 patentu z zakresu przetwórstwa jaj.
Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną uzyskała dwie nagrody MNiSz.WiT oraz 14 nagród Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Edukacji Narodowej oraz odznaką ”Zasłużony dla AR we Wrocławiu”.