Janiak Adam ur. w 1949 r. w Starym Węglińcu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. z wyróżnieniem – 1972 r.; st. asystent – 1975 r.; dr n.t. – 1977 r.; dr hab. – 1992 r.; prof. nadzw. – 1997 r.; prof. – 1999 r.; prof. zw. – 2003 r.; kier. ponad 20–os. zespołu dydaktycznego „Systemy Sterowania” 1981–1985; kier. Zakładu Sztucznej Inteligencji i Automatów – 2000 r.; czł. Komitetu Informatyki PAN 1996–1998, 1999–2002, (z-ca Przewodniczącego Komitetu 2003–2006); sekcji Systemy Wspomagania Decyzji Komitetu Automatyki i Robotyki PAN 2003–2006; sekcji Informatyka KBN 1994–1997; sekcji Metody Komputerowe w Nauce KBN 1998–2005 (przewodniczący sekcji od 2003 r.); przedstawiciel Polski w International Federation of Information Processing 2003–2006; ponad 40 zaproszeń typu visiting professor do uniwersytetów w różnych krajach świata (wizyty od kilkunastu dni do sześciu miesięcy, wiele z nich zaowocowało wspólnymi artykułami), np.: University of Piraeus (Grecja), The Hong Kong Polytechnic University (Hongkong), James Cook University (Australia), Universitat de Valencia (Hiszpania), Otto-von-Guericke-Universitaet (Niemcy), Universite de Metz (Francja), Bar-Ilan University (Izrael), University of Melbourne (Australia), Queensland University of Technology (Australia), Northern Territory University (Australia), Victoria University of Wellington (Nowa Zelandia), University of Canterbury (Nowa Zelandia), Asian Institute of Technology (NATO, Tajlandia), Ecole des Mines de Nancy (Francja), University of Manitoba (Kanada), McMaster University (Kanada); czł. 17. komitetów naukowych cyklicznych, prestiżowych, międzynarodowych konferencji; przewodniczący ponad 30. sesji na międzynarodowych konferencjach; stały recenzent w kilkudziesięciu czasopismach o światowej renomie; uczestnik ponad 50 międzynarodowych prestiżowych konferencji, w tym ponad 20 razy jako tzw. invited speaker (w tym osiem razy celem wygłoszenia referatów plenarnych); organizator pięciu sesji naukowych na międzynarodowych konferencjach. Twórca Szkoły Naukowej Projektowania Efektywnych Algorytmów Szeregowania Zadań i Rozdziału Zasobów. Wypromował pięciu dr n.t. (w tym czterech z wyróżnieniem); obecnie opiekun ośmiu doktorantów; recenzent wielu tytułów naukowych (w tym: full professor dla The Hebrew University, Izrael), prac hab. i doktoratów (w tym trzy dla School of Graduate Studies, University of Melbourne, Australia i 1 dla Otto-von-Guericke Universität, Magdeburg, Niemcy); opiekun ponad 90. prac mgr. i inż. Opracował i prowadził sem. wykł. pt.: (1) „Computational Complexity Theory”, (2) „Scheduling Problems” dla doktorantów i pracowników naukowych z pięciu uniwersytetów w Melbourne (Australia) oraz dla kadry Queensland University of Technology w Brisbane (Australia). Autor 157. artykułów i dwóch indywidualnych książek (monografii), w tym 39 publikacji indywidualnych oraz 35 prac opublikowanych w recenzowanych światowych czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej, takich jak: IEEE Transactions on Automatic Control, European Journal of Operations Research, Automatica, International Journal of Control, Information Processing Letters, International Journal of Productions Research, SIAM Journal on Optimization, Annals of Operations Research, Naval Research Logistics, Mathematical and Computer Modelling; 86 cytowań w Science Citation Index. Nagrody i odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi – 2001 r.; indywidualna nagroda Ministra Edukacji Narodowej 1989 r. i 2000 r.; zespołowa nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 1986 r.; osiem nagród rektora PWr.; nagroda dziekana Wydz. Elektroniki; dwie nagrody dyr. Instytutu Cybernetyki Technicznej. Szerzej o nim: Dictionary of International Biography, wyd. International Biographical Center, Cambridge, England 1997.