Spiak Zofia Urodziła się 1 lutego 1950 roku w Sarzynie w woj. rzeszowskim. Szkołę podstawową, a następnie V Liceum Ogólnokształcące ukończyła we Wrocławiu w 1968 roku. W tym samym roku rozpoczęła studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu, które ukończyła w roku 1973, uzyskując tytuł magistra inżyniera rolnictwa.
Stopień doktora nauk rolniczych uzyskała w 1986 roku na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy Wpływ nawożenia mineralnego na dynamikę zawartości ołowiu, miedzi i cynku w glebach zanieczyszczonych przez hutę miedzi, stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii również na tej Uczelni w 1994 roku na podstawie rozprawy Badania nad określeniem szkodliwej dla roślin zawartości cynku w glebach.
Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymała w 1999 roku.
Odbyła staże naukowe w byłej NRD w Jenie (Instytut Żywienia Roślin) oraz w Danii (Królewski Uniwersytet Weterynaryjno-Rolniczy).
Od 1994 roku kierownik Katedry Chemii Rolniczej, organizator ogólnopolskich, a następnie międzynarodowych Sympozjów ”Mikroelementy w rolnictwie”, członek Rektorskiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą, pełnomocnik dziekana ds. programu Tempus (1998–1999), członek Kolegium Redakcyjnego Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (seria Agronomy).
Promotor 3 doktoratów oraz 25 prac magisterskich. Wykonała 2 recenzje w przewodach doktorskich. Recenzent ponad 50 publikacji naukowych oraz 7 projektów badawczych (grantów KBN).Współautorka 3 podręczników oraz 77 publikacji naukowych, w tym 6 w językach obcych.
Jest specjalistą w dziedzinie chemii rolniczej, a w szczególności w zakresie nawożenia mikroelementami, badań metodycznych oraz skażenia środowiska rolniczego. Opracowała granicę toksyczności cynku oraz niklu dla roślin. Prowadzi szkolenia z zakresu nawożenia roślin i ochrony środowiska.
Wyróżniona 8 nagrodami Rektora.