Staroniewicz Zdzisław Urodził się 30 września 1944 roku w Mościskach. Studia wyższe ukończył w 1969 r. na Wydziale Weterynaryjnym WSR we Wrocławiu, uzyskując tytuł lekarza weterynarii. Pracę naukową podjął jako student i kontynuował ją po dyplomie w Katedrze Parazytologii i Chorób Inwazyjnych. W roku 1971 przeszedł do pracy terenowej. Od 1973 roku zatrudniony został w Katedrze Mikrobiologii Weterynaryjnej na etacie st. asystenta, potem adiunkta, a od 1996 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 1987 roku pełni funkcję kierownika Pracowni Bakteriologicznej.
Stopień doktora nauk weterynaryjnych uzyskał w 1972 r. na podstawie pracy doktorskiej Wpływ transferów komórkowych od myszy uodparnianych antygenami Trichinella spiralis na przebieg włośnicy u myszy syngenicznych, a stopień doktora habilitowanego w 1991 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej Yersinioza – badania bakteriologiczne, serologiczne i immunopatologiczne. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1998 roku.
Dorobek naukowy prof. Z. Staroniewicza obejmuje 90 prac, w większości oryginalnych i opublikowanych w renomowanych czasopismach. Tematyka badawcza dotyczy głównie: oceny dynamiki zjawisk immunologicznych i diagnostyki laboratoryjnej zooantroponoz – włośnicy, brucelozy, listeriozy i jersiniozy; wykorzystania wysokich impulsowych pól elektrycznych do dezaktywacji drobnoustrojów; badań bakteriologicznych nad rolą różnych drobnoustrojów w patogenezie procesów chorobowych u zwierząt i ludzi; oceny stopnia zakażeń grzybiczych u zwierząt. Efektem badań nad zooantroponozami są osiągnięcia zaliczające profesora do wybitnych specjalistów, współpracującym od lat w tym zakresie z placówkami Akademii Medycznej. Na szczególne podkreślenie zasługują kompleksowe badania na rolą Yersinia enterocolitica w patologii człowieka i zwierząt. Jako jedyny na Dolnym Śląsku zajmuje się serodiagnostyką jersiniozy u ludzi i zwierząt. Dużą wartość aplikacyjną mają jego badania nad zastosowaniem do sterylizacji cieczy impulsów wysokiego napięcia. Są to pierwsze prace tego typu w Polsce.
Aktywnie uczestniczy w pracy towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Mikrobiologicznego, Sekcji Mikologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, w którym pełni od kilku lat funkcje przewodniczącego Oddziału Wrocławskiego oraz członka Zarządu Głównego. Brał udział w organizacji Kongresu PTNW we Wrocławiu. W uznaniu zasług otrzymał odznaczenie ”Zasłużony dla PTNW”. Od 1994 roku pełni funkcję redaktora jednego z działów czasopisma Mikologia lekarska.
Za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych wyróżniony został nagrodą Ministra, Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych oraz nagrodami Rektora.