Stefaniak Tadeusz Urodził się 13 maja 1960 roku w Nowych Skalmierzycach. W latach 1974–1978 uczęszczał do III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wlkp. Za wyniki w nauce uzyskał w 1983 r. srebrną odznakę ”Primus inter Pares”. Dyplom lekarza weterynarii otrzymał w 1983 roku. Był członkiem i przewodniczącym Studenckiego Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych, w latach 1980–1981.
Pracę naukowo-dydaktyczną podjął w 1983 r. w Pracowni Immunologii i Immunogenetyki Katedry Fizjopatologii Wydziału Weterynaryjnego AR we Wrocławiu. Pracę doktorską obronił w 1990 r., a kolokwium habilitacyjne złożył w 1999 r.
Od 1990 roku pracuje na stanowisku adiunkta najpierw w Zakładzie, następnie Katedrze Prewencji i Immunologii Weterynaryjnej macierzystego wydziału.
Główne kierunki badań: mechanizmy miejscowej swoistej odporności bydła w zakażeniach bakteriami gram-ujemnymi, immunobiologiczne interakcje między Haemophilus somnus a gospodarzem, krzyżowa reaktywność H. somnus z innymi bakteriami gram-ujemnymi, wdrażanie i ocena programów immunoprofilaktyki infekcji H. somnus; badanie białek ostrej fazy u kopytnych ssaków domowych i dzikich, transfer odporności matczynej u przeżuwaczy.
Przez 15 miesięcy przebywał na stażach naukowych w Niemczech i Francji. Uczestniczył w międzynarodowych konferencjach naukowych w Niemczech i USA.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Polskiego Towarzystwa Immunologicznego, Polskiego Towarzystwa Etologicznego i Polskiego Towarzystwa Genetycznego.
Jest autorem lub współautorem: 2 monografii, 25 oryginalnych prac twórczych, 3 prac przeglądowych, 59 komunikatów na konferencje naukowe, 7 prac popularnonaukowych, 3 prac o tematyce społeczno-zawodowej i 1 wniosku patentowego.
Od 1985 roku jest opiekunem Sekcji Immunologii, a od 1988 roku Kuratorem Wydziałowym Studenckiego Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych.
W latach 1992–1993 był przedstawicielem asystentów i adiunktów w Radzie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, a w latach 1993–1999 przedstawicielem asystentów i adiunktów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Senacie. W latach 1992–1995 był członkiem Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
Za działalność naukową i dydaktyczną był nagradzany kilkakrotnie nagrodami Rektora.