Stefanowicz Jan Urodził się 1 maja 1922 roku w Grodnie. W latach trzydziestych uczęszczał do gimnazjum. W okresie II wojny światowej pracował zarobkowo jako robotnik. Po wojnie osiedlił się we Wrocławiu, gdzie w 1946 roku uzyskał maturę. W latach 1946–1951 studiował na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskując dyplom magistra inżyniera. W 1951 roku Jan Stefanowicz rozpoczął pracę w Zakładzie Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych jako asystent a następnie starszy asystent.
Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1956 roku na podstawie pracy Wpływ arsenu na produkcję i ważniejsze właściwości fizykochemiczne wełny. W tym okresie był również kierownikiem fermy małych zwierząt, którą zorganizował prof. dr hab. Tadeusz Konopiński. W 1968 roku otrzymał stanowisko docenta.
Kierownik Katedry Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych w latach 1966–1990.
Jego dorobek naukowy jako autora i współautora liczy łącznie 40 prac naukowych. Był promotorem 60 prac magisterskich i 5 prac doktorskich.
Był członkiem wielu towarzystw naukowych oraz organizacji społecznych. Wielokrotnie wyróżniany nagrodami Rektora.
Zmarł 14 września 2000 roku. Pochowany został na cmentarzu przy ul. Smętnej we Wrocławiu.