Strojny Władysław Urodził się 17 kwietnia 1923 roku w Mikołajowicach, w powiecie tarnowskim. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1946 r. w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Mościskach.
Studia wyższe ukończył w 1950 r. na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskując stopień inżyniera leśnika oraz magistra nauk agrotechnicznych.
Pracę w Zakładzie Zoologii Rolniczej i Entomologii Stosowanej Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej rozpoczął na stanowisku starszego asystenta. W 1951 roku przeniósł się do Zakładu Zoologii na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej.
Stopień doktora nauk leśnych uzyskał na Wydziale Leśnym WSR w Poznaniu w 1952 r. za pracę Szkodniki drewna drzew szybko przyrastających część I – rzemlik topolowiec i rzemlik osikowiec.
W latach 1954–1962 opublikował prace Szkodniki drewna drzew szybko przyrastających (części II–VIII), które stały się podstawą do nadania Mu w 1962 r. przez Radę Wydziału Hodowli Zwierząt WSR w Poznaniu tytułu doktora habilitowanego.
W październiku 1973 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1988 r. – tytuł profesora zwyczajnego.
Zainteresowania naukowo-badawcze W. Strojnego koncentrowały się wokół biologii, ekologii i faunistyki owadów.
W 1964 roku został kierownikiem Zakładu Gospodarki Łowieckiej Katedry Zoologii. W latach 1969–1972 był prodziekanem Wydziału Zootechnicznego. W latach 1973–1982 był dyrektorem Instytutu Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej.
Wykształcił 3 doktorów i 30 magistrów. Wielokrotnie powoływany był na recenzenta prac doktorskich i habilitacyjnych.
W dorobku naukowym posiada: 47 prac naukowo-badawczych, 151 artykułów i komunikatów naukowych oraz prac popularnonaukowych, ponad 25 książek i monografii.
Niezależnie od działalności naukowo-badawczej i dydaktyczno-wychowawczej specjalizował się w fotografii przyrodniczej, w 1954 r. wchodząc w szeregi Związku Artystów Fotografików i w 1960 r. Międzynarodowej Federacji Fotograficznej.
Otrzymał odznaczenia: Medal 10-lecia Polski Ludowej, Srebrny Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę Honorową Ligi Ochrony Przyrody, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznakę ”Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia”, tytuł ”Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, Złotą Odznakę Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, dyplom, Medal Komisji Edukacji Narodowej, dyplom Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika ”Za zasługi i działalność dla dobra Towarzystwa oraz upowszechnianie wiedzy przyrodniczej”, Złotą Honorową Odznakę Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Był wielokrotnie wyróżniony nagrodami indywidualnymi Rektora i Ministra.
Władysław Strojny zmarł 14 sierpnia 1992 r. we Wrocławiu i pochowany został na cmentarzu parafialnym Św. Rodziny na Sępolnie.