Subda Hanna Urodziła się 10 stycznia 1936 roku w Zambrowie. Szkołę podstawową, a następnie I Liceum Ogólnokształcące ukończyła we Wrocławiu. W 1961 roku rozpoczęła studia na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończyła w 1966 roku, uzyskując tytuł magistra biochemii.
Bezpośrednio po studiach rozpoczęła pracę w Laboratorium Technologii Zbóż Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR) we Wrocławiu na stanowisku pracownika naukowo-badawczego, od 1975 roku – adiunkta, od 1985 roku docenta. W 1991 roku podjęła pracę w Katedrze Technologii Zbóż Wydziału Technologii Żywności AR we Wrocławiu, początkowo na stanowisku adiunkta, a od 1992 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
Stopień doktora nauk rolniczych nadała Jej Rada Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu w 1975 roku na podstawie rozprawy doktorskiej Zmiany ilości i jakości białek oraz niektórych cech wypiekowych ziarna rodów i odmian żyta przy zróżnicowanych warunkach środowiska (promotor – prof. Antoni Biskupski). Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych został Jej nadany uchwałą Rady Naukowej IHAR w Radzikowie w 1985 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej Zależność wartości wypiekowej mąki wybranych odmian i rodów żyta od składu chemicznego i innych cech jakościowych. Tytuł profesora nauk rolniczych otrzymała w 1995 roku.
Specjalność naukowa: technologia żywności, biochemia, hodowla roślin, technologia zbóż.
W 1984 roku odbyła staż naukowy w ZSRR. Od 1993 roku jest kierownikiem Katedry Technologii Zbóż. Promotor dwóch rozpraw doktorskich oraz 49 prac magisterskich. Wykonała recenzje dwóch rozpraw doktorskich, 17 publikacji naukowych oraz 1 projektu badawczego (grant KBN).
Opublikowała 123 prace naukowe, w tym 67 oryginalnych prac twórczych. Brała udział w 6 międzynarodowych konferencjach i kongresach naukowych organizowanych w kraju i za granicą.
W latach 1988–1990 była koordynatorem krajowym badań w ramach tematu 4 CK RWPG.
Za działalność naukowo-badawczą otrzymała nagrodę Rektora AR. Za całokształt działalności została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.