Surowiecki Andrzej Urodził się 15 lipca 1949 roku we Wrocławiu. Maturę otrzymał w Technikum Kolejowym na specjalizacji Dróg i Mostów. W 1974 roku ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej, uzyskując dyplom magistra inżyniera budownictwa drogowego. W okresie 1974–1975 odbył służbę wojskową w jednostce inżynieryjnej (zakończoną w stopniu podporucznika), w ramach której ukończył Szkołę Oficerów Rezerwy oraz brał czynny udział w pracach na rzecz gospodarki narodowej na stanowisku kierownika robót-dowódcy plutonu (m.in. budowa Portu Północnego - Gdańsk, budowa stacji przeładunkowej obsługującej Gdańską Rafinerię Ropy Naftowej, przebudowa węzła drogowego w Gdańsku). W latach 1975–1977 pracował w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów we Wrocławiu jako inspektor nadzoru technicznego robót drogowych przy przebudowie miejskiego układu komunikacyjnego. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej w roku 1985, doktora habilitowanego w roku 1995 również na tym Wydziale. W okresie od roku 1977 do chwili obecnej pracuje w Instytucie Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, natomiast od 1998 roku również w Instytucie Budownictwa Rolniczego Akademii Rolniczej oraz w Wyższej Szkole Oficerskiej im. T. Kościuszki we Wrocławiu (stanowisko profesora nadzwyczajnego). W latach 1984–1987 pracował w Biurze Projektów Spółdzielczości ”Bipros” na stanowisku projektanta.
Zakres naukowych zainteresowań A. Surowieckiego obejmuje inżynierię lądową, w szczególności: logistykę transportową, projektowanie infrastruktury transportu drogowego i szynowego, projektowanie konstrukcji inżynieryjnych w nowoczesnych technologiach (m.in. grunt zbrojony i systemy lekkich ścian oporowych).
Ogółem dorobek naukowy składa się z 91 prac publikowanych, 1 skryptu oraz 47 prac naukowo-badawczych nieopublikowanych. Jest promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich oraz promotorem przewodu doktorskiego. Przewodniczył Komisji Wyborczej w Instytucie Inżynierii Lądowej, jest opiekunem Specjalizacji Zaocznych Studiów ”Inżynieria Mostowo-Kolejowa” (Politechnika) i Komisji Badań Naukowych (Akademia Rolnicza), członkiem Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej. Utrzymuje kontakty naukowe z Uniwersytetem w Žilinie (Słowacja).
Za działalność naukową i dydaktyczną otrzymał nagrody Dyrektora Instytutu Inżynierii Lądowej, dziekana i rektora Politechniki, nagrodę Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.