Szmańko Tadeusz Urodził się 29 września 1949 roku w Zielonej Górze. Szkołę podstawową, a następnie liceum ogólnokształcące ukończył w Zielonej Górze. W roku 1968 rozpoczął studia na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, które ukończył w roku 1972, uzyskując dyplom magistra inżyniera zootechniki.
Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1981 roku na podstawie rozprawy Wpływ zamrażalniczego przechowania szynek wieprzowych nie puszkowanych na wybrane parametry fizykochemiczne, histologiczne oraz poziom lotnych N-nitrozoamin, natomiast stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy Ocena efektywności przechowywania wędzonek w temperaturze bliskiej krioskopowej oraz w stanie zamrożonym (badania modelowe) w roku 1998.
Odbył trzymiesięczne staże naukowe w Food Refrigeration and Process Engineering Research Centre w Langfordzie (University of Bristol) w Anglii oraz Bundensanstalt für Fleischforschung w Kulmbach w Niemczech a ponadto dwunastomiesięczny staż zawodowy w przedsiębiorstwie przemysłu mięsnego Fleisch + Wurstproduktion AG, Gebrüder Kunz w Szwajcarii
Autor 38 rozpraw naukowych, w tym 14 w języku obcym. Wyniki swoich prac prezentował na 5 zagranicznych konferencjach. Jest autorem 3 patentów. Promotor 73 prac magisterskich.
Do najważniejszych Jego osiągnięć w pracy naukowej należy zaliczyć badania nad zmianami właściwości fizykochemicznych oraz budowy histologicznej wędzonek przechowywanych w stanie zamrożonym, a także opracowanie technologii przechowywania przetworów mięsnych w temperaturze bliskiej krioskopowej.
Za działalność naukowo-badawczą był dziesięciokrotnie wyróżniony nagrodami Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu.