Szpindor Adam Urodził się 23 grudnia 1924 roku w Przemyślu. Studia na Wydziale Inżynierii Politechniki Wrocławskiej ukończył w roku 1951. Stopnie doktora nauk technicznych otrzymał na podstawie rozprawy Metoda obliczania okresowych odpływów jednostkowych z małych zlewni sudeckich (1963) oraz doktora habilitowanego nauk technicznych, na podstawie dorobku naukowego i rozprawy Gospodarczy bilans wodny w podejmowaniu decyzji z zakresu zaopatrzenia w wodę rolnictwa (1963) przyznała Mu Rada Wydziału Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu, a tytuł profesora nadzwyczajnego nauk technicznych Rada Państwa w roku 1976. Jeszcze w czasie studiów, w roku 1947, podjął pracę zawodową. Po uzyskaniu dyplomu pracował w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu na stanowisku kierownika Pracowni Techniki Sanitarnej, a od roku 1955 starszego projektanta.
Pracę na wyższych uczelniach rozpoczął w roku 1951 w wieczorowej Szkole Inżynieryjnej we Wrocławiu. W grudniu 1954 roku zatrudniony został na stanowisku starszego asystenta w ówczesnej Katedrze Budownictwa Wodnego Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, awansując na stanowiska: adiunkta (1963), docenta (1968) i profesora (1976). W październiku 1991 roku – na własną prośbę – przeszedł na emeryturę.
W latach 1969–1972 był prodziekanem, a w kadencji 1972–1975 dziekanem Wydziału Melioracji Wodnych. Był w grupie współorganizatorów Instytutu Budownictwa Rolniczego w Akademii Rolniczej we Wrocławiu, którego dyrektorem był w latach 1973–1983 oraz 1987–1989. Od roku 1973 kierował Zakładem Budownictwa Sanitarnego – przekształconym później w Zakład Techniki Sanitarnej Wsi – w macierzystym Instytucie. W latach 1988–1990 był dyrektorem Oddziału Wrocławskiego Instytutu Ochrony Środowiska.
W latach 1973–1982 był przewodniczącym Zespołu Dydaktyczno-Wychowawczego dla kierunku melioracji wodnych przy Ministrze Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki, a w latach 1975–1981 członkiem podobnego zespołu dla kierunku budownictwo. Przez wiele lat był członkiem Komitetów Naukowych PAN (Gospodarki Wodnej, Techniki Rolniczej oraz Inżynierii Środowiska). Był też powoływany w skład rad naukowych resortowych instytutów badawczych: Kształtowania Środowiska, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie. W tym ostatnim pełnił w latach 1977–1991 funkcję przewodniczącego Rady Naukowej. Był czynnym działaczem stowarzyszeń zawodowych (SITWM i PZITS), pełniąc m.in. nieprzerwanie od roku 1978 funkcję przewodniczącego Sekcji Głównej Techniki Sanitarnej Wsi PZITS. Był członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych.
Otrzymał liczne nagrody, wyróżnienia i odznaczenia, m.in.: tytuł honorowy ”Zasłużony Nauczyciel PRL”, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Rodła, Złotą Odznakę ZNP, Odznakę Budowniczego Wrocławia, Złote odznaki SITWM, PZITS oraz NOT, medal ”Zasłużony dla AR we Wrocławiu”.