Szulc Tadeusz Urodził się 2 stycznia 1942 roku we Włodzimierzu. Szkołę średnią w Bujnach k. Piotrkowa Trybunalskiego ukończył w roku 1961, a studia na kierunku zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu w 1966 roku. Pod kierunkiem profesora Jerzego Juszczaka doktoryzował się na Wydziale Zootechnicznym w 1973 roku na podstawie rozprawy Poszukiwanie metod wczesnej selekcji bydła na podstawie niektórych wskaźników krwi, tu też habilitował się w 1979 r. na podstawie rozprawy Efektywność opasu buhajków rasy ncb i nczb do mas ciała 150, 300, 450 i 600 kg przy różnych systemach żywienia. W 1980 roku został powołany na stanowisko docenta, w 1990 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a na stanowisko profesora zwyczajnego został powołany w 1995 roku.
Zainteresowania naukowe profesora T. Szulca obejmują zagadnienia hodowli bydła i produkcji mleka, w tym wychowu cieląt i jałowic, fizjologię laktacji, fizjologiczne i pokarmowe funkcje siary, uwarunkowania składu i jakości mleka, optymalizację żywienia krów mlecznych, a także technologię opasu młodego bydła. Profesor T. Szulc odbył staże naukowe na Uniwersytetach w Bukareszcie, Helsinkach, Rostocku i Uppsali.
Pełnił wiele funkcji społecznych i organizacyjnych, w tym m.in. był przewodniczącym Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich, przewodniczącym Rady Szkoły ds. Młodzieży, opiekunem studenckich kół naukowych, organizatorem i kierownikiem Studium Podyplomowego Hodowli Bydła, kuratorem Zrzeszenia Studentów Polskich, wiceprzewodniczącym Kolegium Prorektorów Uczelni Wrocławia i Opola, prodziekanem (1980–1983) i dziekanem Wydziału Zootechnicznego (1983–1986), prorektorem ds. studenckich (1986–1989). Jest prezydentem Profesorskiego Klubu Hodowców Bydła od 2000 r., wiceprzewodniczącym Dolnośląskiej Rady Lotnictwa ”Polskie Skrzydła” od 1999 roku, wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Rolniczych od 1996. Od 1996 roku jest rektorem.
Był członkiem Międzyuczelnianego Ośrodka Metodycznego Akademii Rolniczych, Komisji ds. Dydaktyki MEN, sekcji Technologii Produkcji Zwierzęcej KBN. Jest członkiem Komitetu Nauk Zootechnicznych od 1999 r., Fundacji na rzecz Rozwoju Edukacji w Zielonej Górze i Legnicy, członkiem - założycielem stowarzyszenia Ogólnopolska Komisja Historyczna Ruchu Studenckiego ”Ordynacka”, członkiem - założycielem Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego, członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego od 2000 r., członkiem Kolegium Redakcyjnego Acta fitotechnica et zootechnica Uniwersytetu w Nitrze od 1998 r., głównym współinicjatorem powołania ogólnopolskiego czasopisma internetowego uczelni rolniczych Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU), współzałożycielem Fundacji Rektorów Polskich.
Wypromował 4 doktorów i opiekował się 78 magistrantami. Był recenzentem 14 rozpraw doktorskich, 16 habilitacyjnych, 5 wniosków o tytuł profesora i wniosku o nadanie doktora honoris causa. Jest współautorem 4 publikacji książkowych i 7 skryptów dla studentów. Łącznie opublikował 231 opracowań, w tym 86 oryginalne prace twórcze i 49 doniesień naukowych na konferencjach krajowych i zagranicznych.
Jest inicjatorem budowy Wydziału Zootechnicznego, utworzenia w RZD nowoczesnej fermy krów mlecznych, restrukturyzacji i modernizacji rolniczych stacji i zakładów doświadczalnych, tworzenia zamiejscowych punktów kształcenia studentów, tworzenia nowych kierunków studiów w Uczelni, posadzenia parku jubileuszowego jako początku tworzenia arboretum w Pawłowicach – Ramiszowie, budowy centrum dydaktyczno-naukowego na placu Grunwaldzkim.
Został wyróżniony 23 nagrodami Rektora, 7 nagrodami Ministra Edukacji Narodowej oraz odznaczony: Złotą Odznaką Zrzeszenia Studentów Polskich, odznakami Zasłużony dla AR we Wrocławiu, odznakami Zasłużony dla województwa legnickiego, Zasłużony dla województwa leszczyńskiego, Zasłużony dla województwa zielonogórskiego, odznaką Zasłużony dla Spółdzielczości Mleczarskiej, odznaką Zasłużony dla Miasta i Gminy Nysa, Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.