Szulkowska-Wojaczek Elżbieta Urodziła się 14 stycznia 1937 roku w Warszawie. Od 1945 roku mieszka we Wrocławiu, tu ukończyła szkołę podstawową, a następnie Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek. W latach 1953–1959 odbyła dwustopniowe studia wyższe na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, uzyskując tytuł magistra inżyniera zootechnika.
Stopień doktora nauk rolniczych otrzymała w 1969 roku na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy Dynamika stosunków ilościowych bakterii w wodzie jezior i próba jej ekologicznej interpretacji, stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie limnologii i rybactwa w 1978 roku na podstawie rozprawy Eutrofizacja jezior i wskaźniki jej postępu. (Wpływ ścieków miasta Chojnice w okresie 30-lecia na zanieczyszczenie jeziora Charzykowo i postęp jego eutrofizacji) . Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymała w 1990 roku, a stanowisko profesora zwyczajnego w 1997 roku.
W latach 1959–1961 pracowała jako asystent na Politechnice Wrocławskiej w Katedrze Biologii i Higieny Wydziału Inżynierii Sanitarnej. Od 1961 roku pracuje w Akademii Rolniczej na Wydziale Zootechnicznym w Katedrze Limnologii i Rybactwa; w latach 1961–1963 – na stanowisku asystenta, następnie – starszego asystenta (1963–1969), adiunkta (1969–1980), docenta (1980–1990) i od roku 1990 na stanowisku profesora nadzwyczajnego a od roku 1997 na stanowisku profesora zwyczajnego. Od 1982 roku jest kierownikiem Katedry Limnologii i Rybactwa AR we Wrocławiu. W latach 1984–1991 była prodziekanem Wydziału Zootechnicznego. Odbyła staże zagraniczne w Czechosłowacji, Jugosławii, Izraelu.
Dorobek w dziedzinie kształcenia kadry naukowej to promowanie 5 doktorów i 62 magistrów.
Dorobek naukowy obejmuje 95 pozycji, w tym 52 oryginalne prace twórcze, i dotyczy: mikrobiologii i chemizmu wód powierzchniowych, zależności między jakością wody a gospodarką rybacką, roli metali ciężkich w środowisku wodnym, eutrofizacji wód powierzchniowych. Współautor dwóch podręczników.
Rzeczoznawca Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa w specjalności produkcja zwierzęca i ochrona środowiska (od roku 1985), rzeczoznawca Ministra Ochrony Środowiska w zakresie ochrony wód (od roku 1992), ekspert Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w zakresie gospodarki rybackiej (od 1993 r.).
Członek Rady Naukowo-Organizacyjnej programu UNDP/FAO/PRL-RP ”Intensyfikacja produkcji stawowej ryb w Polsce”, członek Komisji Ochrony Środowiska PAN, Oddział PAN we Wrocławiu, członek Zespołu Koordynacyjnego Resortowego Programu Badawczo-Rozwojowego RR-II-20 ”Optymalizacja gospodarki wodnej i chowu ryb w warunkach pogarszającego się stanu środowiska przyrodniczego”, członek Sekcji Rybactwa i Owadów Użytkowych KBN, członek Komitetu Redakcyjnego Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Współorganizator XVI Międzynarodowego Kongresu Limnologicznego i XVI Zjazdu Hydrobiologów Polskich.
Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 40-lecia Polski Ludowej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą odznaką Za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Srebrną Odznaką ”Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia” i wyróżniona nagrodą Ministra oraz 12 nagrodami Rektora.