Świątkiewicz Andrzej Urodził się 1 marca 1936 roku w Poznaniu. Ukończył Technikum Geodezyjne w Poznaniu w roku 1953.
W latach 1953–1958 pracował jako technik geodeta w Państwowym Przedsiębiorstwie Fotogrametrii. W okresie 1958–1960 służył w wojsku na stanowisku samodzielnego topografa. W latach 1960–1965 odbył wyższe studia geodezyjne. Od roku 1965 pracuje nieprzerwanie w Katedrze Geodezji i Fotogrametrii Akademii Rolniczej w charakterze nauczyciela akademickiego. W 1970 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych na podstawie dysertacji Sporządzanie fotomap terenów równinnych w skalach 1:2000 i 1:1000 dla potrzeb rolnictwa w Polsce.
W 1995 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia – specjalność fotogrametria i teledetekcja na podstawie dorobku i rozprawy Zdalne rozpoznawanie rolniczych sieci drenarskich za pomocą zdjęć lotniczych.
Do uznawanych osiągnięć prof. A. Świątkiewicza należą także podręcznik Fotogrametria PWN, Warszawa 1977, 1979, 1983 oraz opieka nad 117 pracami dyplomowymi (106 magisterskich i 11 inżynierskich), a także prowadzenie trzech przewodów doktorskich.
Profesor Andrzej Świątkiewicz odbył szereg długo- i krótkoterminowych staży naukowych i zawodowych, występował także z wieloma referatami na krajowych i zagranicznych konferencjach.
Zainteresowania prof. A. Świątkiewicza obejmują: zastosowania fotogrametrii i teledetekcji w gospodarce rolnej i wodnej, wybrane zagadnienia fotointerpretacji pomiarowej i opisowej, metody zdalnej inwentaryzacji elementów środowiska geograficznego.
Pełnił różnorodne funkcje (obowiązki): redaktor Zeszytów Naukowych w latach 1980–1994, prodziekan na kierunku geodezja i kartografia w latach 1996–1999; członek Senatu w latach 1972–1980, zastępca Komendanta ds. technicznych Formacji Obrony Cywilnej AR we Wrocławiu (1979–1990) i Komendant tej formacji (1990–1996); członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich od 1954 r., członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji (1985–1997), członek Sekcji Fotogrametrii i Teledetekcji Komitetu Geodezji PAN od 1990 roku.