Świdziński Władysław Urodził się 19 stycznia 1908 roku w Borowiczkach w powiecie płockim. Po ukończeniu gimnazjum im. Tadeusza Rejtana w Warszawie rozpoczął studia na Wydziale Rolniczym SGGW w Warszawie. W 1931 roku uzyskał tytuł inżyniera rolnictwa.
Stopień doktora nauk rolniczych otrzymał w 1963 roku na Wydziale Rolniczym WSR we Wrocławiu na podstawie rozprawy Metody analizy rolnictwa w oparciu o wieś jako jednostkę badawczą (promotor – prof. Bohdan Kopeć). Habilitował się w 1966 roku na podstawie pracy Związek liczbowy między klasyfikacją a produkcyjnością gruntów ornych gospodarstw indywidualnych województwa opolskiego.
W latach 1931–1953 pracował między innymi w Państwowych Nieruchomościach Ziemskich i w Okręgowym Zarządzie Państwowych Gospodarstw Rolnych na Dolnym Śląsku.
Od września 1953 r. podjął pracę na stanowisku starszego asystenta w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt na WSR we Wrocławiu, a w 1959 r. został mianowany adiunktem w Katedrze Ekonomiki Socjalistycznych Przedsiębiorstw Rolnych. W latach 1961–1965 pracował w Uczelnianym Ośrodku Rozwoju Postępu Technicznego, w 1965 roku powrócił do pracy naukowo-dydaktycznej na Wydziale Zootechnicznym. W związku z reorganizacją Uczelni w r. 1971 przeniesiony został do Instytutu Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, gdzie pracował na stanowisku docenta do czasu przejścia na emeryturę w 1978 roku.
Przez wiele lat był członkiem Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Promował 3 rozprawy doktorskie, 63 prace magisterskie. Był recenzentem 7 rozpraw doktorskich, autorem 36 publikacji naukowych, licznych prac projektowych.
Był jednym z założycieli Związku Kółek i Organizacji Rolniczych we Wrocławiu, uczestniczył w pracach Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa, Rady Naukowej przy Wojewódzkiej Radzie Narodowej we Wrocławiu.
Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi. Za udział w obronie Stolicy w 1939 r. otrzymał Krzyż Kampanii Wrześniowej.
Zmarł 25 marca 1987 roku we Wrocławiu. Spoczywa na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida.