Świtała Marcin Urodził się 11 listopada 1951 roku w Ostrowie Wlkp. Studia wyższe na Wydziale Weterynaryjnym AR we Wrocławiu ukończył w 1975 r., uzyskując dyplom lekarza weterynarii. W okresie studiów czynnie uczestniczył w życiu organizacji studenckich, zajmując się m.in. działalnością kulturalną oraz pracą w kole naukowym. W 1975 roku rozpoczął pracę w Katedrze Farmakologii i Toksykologii, w której nieprzerwanie pracuje do dzisiaj, zajmując obecnie stanowisko profesora nad-zwyczajnego.
Stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych uzyskał w 1980 r. na podstawie rozprawy Zależność poziomu katecholamin osoczowych od 11-hydroksykorty-kosteroidów uwalnianych podczas hipertensji farmakologicznej. W 1992 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych z zakresu farmakologii na podstawie rozprawy habilitacyjnej Porównanie immunostymulujących właściwości małych dawek mechloretaminy z lewamizolem w badaniach laboratoryjnych i klinicznych.
Dorobek naukowy prof. Marcina Świtały obejmuje 118 pozycji, w tym 44 oryginalne prace doświadczalne i 74 doniesienia na kongresy i sympozja naukowe.
Główne kierunki badawcze, którymi zajmował się prof. M. Świtała, to: farmakologia doświadczalna układu wegetatywnego i hormonów kory nadnercza, immunofarmakologia doświadczalna leków przeciwzapalnych oraz immunomodulatorów syntetycznych i naturalnych, weterynaryjna immunofarmakologia kliniczna, immunotoksykologia antybiotyków.
Do Jego osiągnięć z dziedziny farmakologii układu wegetatywnego i hormonów kory nadnerczy należy wykrycie mechanizmów regulujących wzajemne relacje pomiędzy układem adrenergicznym a hormonami kory nadnerczy w ich wpływie na regulację ciśnienia krwi, oraz badania z zakresu immunofarmakologii doświadczalnej i klinicznej dotyczą dwóch grup leków: aspirynopodobnych oraz syntetycznych i naturalnych immunomodulatorów. Badał także immunotoksyczne właściwości antybiotyków przeciwbakteryjnych. Zajmuje się także farmakokinetyką leków weterynaryjnych.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, w którym pełnił funkcje sekretarza (1983–1986), a następnie przewodniczącego Oddziału Wrocławskiego (1989–1995). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.