Truszkowska Wanda Urodziła się 8 kwietnia 1917 roku w Sosnowcu. W 1935 r. zdała maturę w Państwowym Gimnazjum im. E. Pater w Sosnowcu. W 1936 r. podjęła studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego. Druga wojna światowa przerwała studia. W jesieni 1939 roku została przyjęta do ZWZ, działając głównie w kolportażu prasy konspiracyjnej w Zagłębiu Dąbrowskim. Po wojnie wróciła na studia do Poznania. W 1946 roku uzyskała dyplom magistra filozofii.
Od października 1946 r. rozpoczęła pracę na Uniwersytecie i Politechnice we Wrocławiu jako asystent w Katedrze Botaniki i Farmakognozji. Pracując na etacie starszego asystenta w Katedrze Fitopatologii Wydziału Rolniczego we Wrocławiu, uzyskała na Uniwersytecie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, stopień doktora nauk matematyczno-przyrodniczych, specjalność botanika, w roku 1950 na podstawie rozprawy doktorskiej – Badania nad mykotrofizmem oraz zawartością glukozydów u trzech gatunków Digitalis z naturalnych i sztucznych stanowisk. W 1954 r. uzyskała stopień docenta, w 1963 r. tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1973 r. – profesora zwyczajnego. Od 1954 r., aż do emerytury, była kierownikiem Katedry Fitopatologii (WSR) Akademii Rolniczej. Opublikowała ponad 110 prac. Wypromowała 80 magistrów oraz 11 doktorów i 29 doktorów habilitowanych. Brała również udział w pracach Komisji PAN oraz towarzystw naukowych: Polskim Towarzystwie Botanicznym (członek honorowy), Wrocławskim Towarzystwie Naukowym, Polskim Towarzystwie Fitopatologicznym (członek honorowy), na stanowiskach w Polskim Towarzystwie Nauk Agrotechnicznych i Towarzystwie Przyjaciół KUL. Była członkiem: KIKu, Towarzystwa Pomocy Brata Alberta, Rodziny Katyńskiej, Światowego Związku Żołnierzy AK (członek nadzwyczajny).