Trziszka Tadeusz Urodził się 30 stycznia 1948 roku w Bystrzycy Kłodzkiej. Po ukończeniu Technikum Rolniczego w Bożkowie w 1967 roku rozpoczął studia na Wydziale Zootechnicznym ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. W 1972 r. po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Instytucie Przechowalnictwa i Technologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu, przechodząc kolejne stopnie awansu.
Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1977 roku na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy Zmiany w strukturze błony witelinowej jaj kurzych pochodzących z różnych okresów chłodniczego przechowywania, natomiast stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych został Mu nadany w 1988 r. przez Radę Wydziału Technologii Żywności w Poznaniu na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy Fizykochemiczna i technologiczna charakterystyka pian z białka jaja. Tytuł profesora uzyskał w 1994 roku.
Odbył długoterminowe staże naukowe, w tym: Eidgenossische Technische Hochschule (ETH), Zurich 1978, Uniwersytet Hohenheim w Stuttgarcie w ramach stypendium Alexandra von Humboldta w latach 1985–86, 1987, 1991, 1992, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Drobiarstwa i Doradztwa ”Het Spelderholt” w Beekbergen – Holandia, 1989, 1990, Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego Braci Kunz w Bilten, Szwajcaria w latach 1982, 1984, 1988, 1990. Ponadto odbył krótkoterminowe misje naukowe do USA, wizytując największe przedsiębiorstwa przemysłu żywnościowego i budowy maszyn. Uczestniczył w wizytach studialnych do Francji, Hiszpanii, Belgii, Holandii, Danii, Niemiec, Japonii w zakresie najnowszych technologii w przemyśle żywnościowym, głównie jajczarskim.
Promotor ponad 70 prac magisterskich oraz 3 doktorskich. Kierował lub współuczestniczył w 6 projektach naukowych finansowanych przez KBN. Jest współautorem 3 podręczników, 2 skryptów oraz 170 publikacji naukowych, w tym dwóch patentów procesów technologicznych i 80 prac oryginalnych. Był recenzentem dorobku na tytuł profesora oraz jednej pracy habilitacyjnej, dwóch prac doktorskich i ponad 30 oryginalnych prac naukowych oraz projektów badawczych. Uczestniczył w 14 naukowych konferencjach międzynarodowych oraz 5 światowych wystawach.
Jest ekspertem w zakresie technologii drobiu i jaj, a w szczególności projektowania i technologii procesowych w przemyśle jajczarskim. Prowadził wykłady i seminaria w 1993 r. na uniwersytetach w Niemczech.
Członek: World Poultry Science Association (WPSA), Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Societas Humboldtiana Polonorum, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.
Od 1996 roku pełni funkcję prorektora Uczelni, a od 1997 roku jest kierownikiem Katedry Technologii Surowców Zwierzęcych.
Nagrodzony nagrodą Ministra Edukacji Narodowej oraz dwunastokrotnie za działalność naukową nagrodą Rektora. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Zasłużony dla AR we Wrocławiu.