Twardoń Jan Urodził się 23 września 1953 roku w Skotnicy woj. łódzkie. W latach 1972–1978 odbył studia na Wydziale Weterynaryjnym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Pracę zawodową podjął w 1978 roku na stanowisku asystenta stażysty w Katedrze Patologii Rozrodu Zwierząt i Klinice Położniczej. Stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych uzyskał w 1986 roku na podstawie rozprawy Wpływ odsadzania nowo narodzonych cieląt lub ssania wymienia na przebieg inwolucji macicy i płodność matek. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych uzyskał w 1996 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej Studia nad immunoprofilaktyką bakteryjnych schorzeń gruczołu mlekowego u krów z użyciem szczepionki Mastivac. W 2000 r. powołany został na stanowisko profesora nadzwyczajnego. W latach 1997–1998 pełnił obowiązki kierownika Katedry Rozrodu Zwierząt i Kliniki Położniczej.
Jego dorobek naukowy obejmuje łącznie 78 pozycji, w tym 32 prace oryginalne ogłoszone w czasopismach krajowych i zagranicznych. Zainteresowania naukowe Jana Twardonia dotyczą głównie fizjologii i patologii gruczołu mlekowego oraz rozrodu samic zwierząt domowych. Odbył zagraniczne staże naukowe, w tym na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium. Od roku 1999 jest kierownikiem Podyplomowego Studium Specjalizacyjnego z zakresu rozrodu zwierząt dla lekarzy weterynarii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych oraz Towarzystwa Biologii Rozrodu PAN.
Wielokrotnie wyróżniany nagrodami Rektora za działalność naukową, dydaktyczno-wychowawczą i organizacyjną.