Tychowski Aleksander Urodził się 13 września 1900 roku we Lwowie. W 1917 r. ukończył gimnazjum w Żywcu i rozpoczął studia na Wydziale Chemii Technicznej Politechniki Lwowskiej. Studia przerwał w 1918 r., biorąc udział w obronie Lwowa i walcząc w szeregach V Dywizji Lwowskiej w wojnie bolszewickiej, a ukończył je z odznaczeniem w 1922 r. W 1925 roku uzyskał stopień doktora na Wydziale Chemicznym Politechniki Lwowskiej na podstawie pracy Studia nad erythrodekstrynami (promotor – prof. W. Syniewski). W 1938 roku został docentem, habilitując się na Wydziale Chemicznym Politechniki Lwowskiej. Tytuł profesora nadzwyczajnego nadano Mu w 1940 r., a profesora zwyczajnego w 1960 roku.
Jeszcze na rok przed ukończeniem studiów A. Tychowski rozpoczął pracę naukową w Katedrze Technologii Chemicznej II i Mykologii Technicznej Politechniki Lwowskiej pod kierunkiem prof. Wiktora Syniewskiego, twórcy ”polskiej szkoły skrobiowej” i z czasem stał się światowej rangi uczonym w zakresie nauki o skrobi, a także z zakresu fermentacji alkoholowej. Swą wiedzę pogłębiał na stażach naukowych w Instytucie Biochemii w Berlinie pod kierunkiem prof. C. Neuberga (1927/28), w Kopenhadze (1928), w Weihestephan w Niemczech (1929) i w Instytucie Pasteura w Paryżu (1930).
A. Tychowski od 1925 r. był adiunktem Katedry Technologii Chemicznej II i Mykologii Technicznej Politechniki Lwowskiej. W 1928 r. objął kierownictwo Katedry i Instytutu Technologii Rolniczej Politechniki Lwowskiej w Dublanach. W 1946 r. odtworzył Katedrę Technologii Rolnej na Uniwersytecie i Politechnice Wrocławskiej i kierował nią aż do swej śmierci w 1962 r. Profesor Tychowski pełnił funkcję prodziekana (1953–54) i dziekana Wydziału Rolniczego (1960–62), także prorektora (1954–55) i rektora (1955–1959) Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Był też organizatorem i kierownikiem Kursów Gorzelniczych (1928–1940 i 1946–1951) oraz organizatorem specjalizacji technologia fermentacji i węglowodanów studium wieczorowego Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. W okresie wojny, w czasie okupacji Lwowa był przewodniczącym Rady Zakładowej Związków Zawodowych Wydziału Rolniczego w Dublanach (ratując wiele osób przed głodem i zsyłką) oraz komendantem miejscowej placówki AK. W latach 1957–59 był przewodniczącym Komisji Rolnictwa WRN we Wrocławiu. Był też członkiem Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN i członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma Przemysł Rolny.
Profesor Tychowski był opiekunem 2 prac habilitacyjnych, promotorem 9 doktoratów i ponad 100 prac magisterskich.
Opublikował 27 prac naukowych, w tym 21 oryginalnych twórczych, cytowanych w zagranicznych podręcznikach oraz wykonał wiele recenzji prac naukowych.
Odznaczony był m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Odznaką Orląt Lwowskich.
Zmarł 11 marca 1962 roku we Wrocławiu i pochowany został na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida.