Waluszewska-Bubień Aleksandra Urodziła się 12 grudnia 1928 roku we Lwowie, tam też uzyskała świadectwo dojrzałości. W roku 1945 rozpoczęła studia wyższe w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym we Lwowie, które od 1946 roku kontynuowała na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, uzyskując dyplom lekarza weterynaryjnego w 1950 r. W roku 1947, jeszcze w toku studiów, podjęła pracę jako wolontariusz w Katedrze Anatomii Porównawczej Zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej, gdzie po otrzymaniu dyplomu przechodzi kolejne etapy pracy naukowo-dydaktycznej.
Stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych uzyskała na Wydziale Weterynaryjnym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu w 1961 r. na podstawie dysertacji Szczątki kostne kury wczesnośredniowiecznego Opola i Wrocławia (promotor – prof. Antoni Bant). W roku 1966 odbyła staż naukowy w École Nationale Vétérinaire w Lyonie we Francji u prof. Roberta Barone, gdzie przeprowadziła badania nad grupą tylną nerwów czaszkowych kury domowej. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych uzyskała na Wydziale Weterynaryjnym we Wrocławiu w 1972 r., na podstawie rozprawy Topography of the vagus nerve in the domestic hen. W roku 1973 objęła stanowisko docenta. Tytuł naukowy profesora uzyskała w 1981 r. W tym też roku podjęła pracę na stanowisku profesora w École Nationale Vétérinaire w Algierii, gdzie pracowała aż do przejścia na emeryturę. Tam też wydała podręcznik do ćwiczeń dla studentów Anatomie topographique des mammiferes domestiques.
Jej badania naukowe dotyczą głównie dwóch zagadnień: archeozoologii i neuroanatomii ptaków (56 publikacji). Pierwsze obejmują analizę gatunkową i morfologiczną materiałów kostnych awifauny, pochodzących z różnych stanowisk wykopaliskowych, głównie Dolnego Śląska, Wielkopolski i Kujaw. Druga grupa obejmuje nerwy czaszkowe kury domowej, topografię nerwu błędnego kury domowej, splotu ramiennego i miednicznego dropia oraz monograficzne opracowania obwodowego układu nerwowego ptaków (The cranial nerves i The somatic peripheral nerves), które weszły w skład wielotomowej edycji Form and function in birds, wydanej przez Academic Press w Londynie (1981–1985). Brała udział w pracach międzynarodowego komitetu nad nomenklaturą anatomiczną ptaków (Nomina Anatomica Avium) na Międzynarodowym Kongresie Lekarzy Weterynaryjnych w Salonikach w 1985 r.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, World Association of Veterinary Anatomists i European Association of Veterinary Anatomists. Bierze czynny udział w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach, kongresach i zjazdach naukowych.
Została odznaczona Medalem X-lecia PRL, Złotym Krzyżem Zasługi i wyróżniona 3 nagrodami Rektora oraz 2 nagrodami Ministra.