Wieliczko Alina Urodziła się 17 maja 1952 roku w Jaworzniku (woj. Śląskie). Liceum Ogólnokształcące ukończyła w 1971 r. w Żarkach i w tymże roku rozpoczęła studia na Wydziale Weterynaryjnym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Dyplom lekarza weterynarii uzyskała w 1977 r. Pracę zawodową rozpoczęła w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Drobiarstwa w Poznaniu, natomiast pracę naukową jako nauczyciel akademicki rozpoczęła w Instytucie Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej we Wrocławiu w 1979 roku.
Stopień doktora nauk weterynaryjnych uzyskała w 1985 r. na podstawie rozprawy Eksperymentalne uodpornianie kur przeciwko kolibakteriozie (promotor – prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz), natomiast doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych w zakresie patologii ptaków na podstawie rozprawy habilitacyjnej Rola drobnoustrojów z rodzaju Campylobacter w patologii ptaków w 1996 r. Od 2000 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Epizootiologii i Klinice Chorób Zakaźnych.
Odbyła liczne staże naukowe w ośrodkach badawczych za granicą m.in. w Klinice Chorób Ptaków Wyższej Szkoły Weterynaryjnej w Hanowerze oraz w Centralnym Bawarskim Instytucie Weterynaryjnym w Grub k. Monachium.
Od 1997 roku kierownik Studiów Doktoranckich z zakresu weterynarii oraz Uczelnianej Komisji ds. Współpracy z Gospodarką Krajową i Zagranicą, Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz Polskiego Oddziału World Poultry Science Association.
Promotor 1 pracy doktorskiej. Recenzent 5 projektów badawczych (granty KBN). Autor 120 publikacji naukowych, w tym 48 oryginalnych prac twórczych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Wyniki prac prezentowała na konferencjach i kongresach krajowych oraz zagranicznych (m. in. w Hannowerze, Berlinie, Monachium, Uppsali i Budapeszcie). Kierownik 2 projektów badawczych finansowanych przez KBN.
Jest specjalistą w dziedzinie patologii ptaków. Zajmuje się diagnostyką i zwalczaniem chorób bakteryjnych i wirusowych u drobiu oraz ptaków wolno żyjących, opracowaniem skutecznych metod zwalczania salmoneloz u drobiu (w tym szczepionek opartych o białka fimbrialne S. Enteritidis) oraz oceną przydatności różnych preparatów do zwalczania chorób bakteryjnych u drobiu.
Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (1999) oraz wyróżniona 7 nagrodami Rektora oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.