Więckowicz Zofia Urodziła się 30 kwietnia 1946 roku we Wrocławiu. W 1964 roku ukończyła IV Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu i rozpoczęła studia w ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu, które ukończyła w 1969 r., uzyskując dyplom magistra inżyniera geodezji urządzeń rolnych.
Stopień doktora nauk technicznych uzyskała w 1975 r. na Wydziale Melioracji Wodnych AR we Wrocławiu na podstawie rozprawy Określenie przestrzennej równowagi produkcji rolniczej jako podstawa programowania prac urządzeniowo-rolnych oraz planów zagospodarowania przestrzennego wsi. Stopień doktora habilitowanego nauk geograficznych w zakresie zagospodarowania przestrzennego w 1982 r. na podstawie rozprawy Metodyczne podstawy analizy struktury przestrzenno-gospodarczej rolnictwa dla potrzeb kompleksowego urządzania obszarów wiejskich nadała Jej Rada Naukowa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych otrzymała w 1993 roku.
Kierownik Katedry Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich od 1990 r., redaktor serii Geodezja i Urządzenia Rolne Zeszytów Naukowych Akademii Rolniczej we Wrocławiu od 1993 r., prodziekan dla kierunku geodezja i kartografia od 1999 r. Od 1992 roku kierownik Studium Podyplomowego ”Wycena nieruchomości”.
Ekspert w zakresie gospodarki przestrzennej oraz wyceny nieruchomości. Członek wielu organów doradczych na szczeblu rządowym i samorządowym, w tym m.in. członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, członek Państwowej Rady Nieruchomości, ekspert Sejmowej Komisji Polityki Przestrzennej i Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie zagospodarowania przestrzennego, członek Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, opiekun merytoryczny prac nad ”Strategią rozwoju obszarów wiejskich woj. dolnośląskiego”. Wielokrotny członek komisji konkursowych na projekty badawcze KBN, członek Zespołu Problemowego Kształcenia Kadr dla Gospodarki Przestrzennej (przy prezydium KPZK PAN), członek Rady Programowej dwumiesięcznika Wycena, członek Rady Programowej miesięcznika Rzeczoznawca Majątkowy, przewodnicząca Kolegium Redakcyjnego periodyku Studia nad rozwojem Dolnego Śląska wydawanego przez Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska.
Promotor 1 doktoratu, obecnie opiekun 4 doktorantów, opiekun 55 prac magisterskich. Opracowała 2 oceny dorobku związane z wnioskiem o tytuł naukowy; 3 oceny dorobku i rozprawy habilitacyjnej; 5 ocen dorobku w związku z wnioskiem o stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego; 1 recenzję wydawniczą pracy habilitacyjnej; 10 recenzji rozpraw doktorskich. Recenzent ponad 80 publikacji naukowych oraz 61 projektów badawczych (grantów).
Autorka 4 podręczników, 6 skryptów, 3 książek z zakresu gospodarki przestrzennej oraz wyceny nieruchomości, a także 185 publikacji naukowych, w tym 58 oryginalnych prac twórczych. Wyniki swych prac prezentowała na kilku konferencjach międzynarodowych i wielu ogólnokrajowych. Uczestniczy w kształceniu kadr rządowych i samorządowych z zakresu gospodarki przestrzennej, strategii rozwoju obszarów wiejskich, wyceny nieruchomości, zarządzania nieruchomościami oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Twórca wrocławskiej szkoły wyceny nieruchomości.
Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Odznaką Zasłużony Pracownik Rolnictwa. Wyróżniona nagrodą Ministra Rolnictwa, nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, 16 nagrodami Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz godnością Honorowego Członka Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu.