Witkowska Danuta Urodziła się 26 października 1945 roku w Sandomierzu. Szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące ukończyła w Sandomierzu odpowiednio w latach 1959 i 1963. Studia wyższe rozpoczęła w 1963 roku na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończyła w 1968 roku, uzyskując tytuł magistra biochemii. W latach 1969–1973 odbyła Studia Doktoranckie na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
Stopień doktora nauk przyrodniczych nadała Jej w 1973 roku Rada Naukowa Instytutu Biologii Stosowanej AR we Wrocławiu na podstawie rozprawy doktorskiej Mechanizm hamującego wpływu fosforylazy na aktywność alfa-amylazy w mięśniach szkieletowych królika, (promotor – prof. dr hab. Stanisław Karpiak). Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych z zakresu technologii żywności uzyskała w roku 1994, nadany uchwałą Rady Wydziału Technologii Żywności AR we Wrocławiu na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej Studia nad biosyntezą i praktycznym wykorzystaniem pozakomórkowych hydrolaz Trichoderma viride. W 2000 roku została powołana na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności.
Specjalność naukowa dr hab. Danuty Witkowskiej z zakresu biotechnologii i mikrobiologii żywności obejmuje problematykę związaną z biosyntezą, właściwościami i praktycznym wykorzystaniem pozakomórkowych hydrolaz (celulaz, ksylanaz, pektynaz, beta-1,3-glukanaz, chitynaz) grzybów z rodzaju Trichoderma, głównie do degradacji biopolimerów ścian komórkowych roślin i drobnoustrojów.
Kwalifikacje zawodowe podwyższała na stażu w Instytucie Mikrobiologii Uniwersytetu Humboldta w Berlinie.
Wypromowała jednego doktora i 34 magistrów. Jest współautorką dwóch wydań skryptu Biochemia – przewodnik do ćwiczeń.
Jej dorobek naukowy obejmuje 111 pozycji, z czego 32 stanowią oryginalne prace twórcze. Wyniki badań prezentowała na 13 międzynarodowych konferencjach w USA, Anglii, Niemczech, Francji, Węgrzech, Rumunii, Czechosłowacji, b. ZSRR.
Za działalność naukowo-badawczą była 6-krotnie wyróżniona nagrodami Rektora AR oraz 4-krotnie za działalność dydaktyczno-wychowawczą.