Wyrost Piotr Paweł Urodził się 28 czerwca 1925 roku w Sandomierzu. Szkołę średnią (Państwowe Gimnazjum i Liceum) ukończył w 1947 roku w Namysłowie na Opolszczyźnie. W latach 1947–1951 studiował na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, gdzie uzyskał dyplom lekarza weterynaryjnego w 1952 roku. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął w czasie studiów w 1950 roku w kierowanej przez prof. A. Banta Katedrze Anatomii Zwierząt.
Stopień naukowy doktora medycyny weterynaryjnej otrzymał w 1960 roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej ówczesnej WSR we Wrocławiu na podstawie rozprawy Badania nad typami psów wczesnośredniowiecznego Opola i Wrocławia, a stopień doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych na tym samym wydziale w 1967 roku na podstawie rozprawy Psy wczesnożelaznej i wczesnośredniowiecznej Europy Wschodniej. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1978 roku, a tytuł profesora zwyczajnego w 1989 roku.
Odbył długoterminowe staże naukowe w Jugosławii (Uniwersytet w Belgradzie), byłym ZSRR (Akademia Weterynaryjna w Moskwie) i w Brnie (Wyższa Szkoła Weterynaryjna), oraz staże krótkoterminowe w Austrii, Bułgarii, Czechosłowacji i na Węgrzech. Prowadził badania z zakresu anatomii rozwojowej, archeozoologii i historii medycyny weterynaryjnej.
W latach 1969–1995 był kierownikiem Katedry Anatomii Zwierząt, w latach 1968–1972 uczelnianym kuratorem Zrzeszenia Studentów Polskich i w latach 1972–1981 prodziekanem. W latach 1983–1996 był członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, w latach 1987–1998 kierownikiem Sekcji Historii Medycyny Weterynaryjnej PTNW, w latach 1988–1998 członkiem Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN i w latach 1988–1997 redaktorem naczelnym Archivum Veterinarium Polonicum. Obecnie jest nadal członkiem Komitetu Redakcyjnego Folia Morphologica i członkiem ”Research Board of Advisors of the ABI”.
Był promotorem 6 doktoratów. Autorem 19 recenzji habilitacyjnych i 14 doktorskich oraz 32 opinii do tytułu lub stanowiska profesora. Opracował 183 recenzje wydawnicze dla potrzeb edytorskich różnych czasopism naukowych.
Jest autorem lub współautorem 190 publikacji w tym około stu oryginalnych prac twórczych oraz 3 monografii z zakresu archeozoologii i historii zawodu Dawna fauna Śląska w świetle badań archeozoologicznych (1985); Dawna fauna Polski w świetle badań kostnych materiałów archeologicznych (1994); Absolwenci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Rocznik studiów 1947–1951, (2000) i 2 podręczników akademickich Weterynaryjne mianownictwo anatomiczne (1978); Zarys historii polskiej weterynarii z podstawami deontologii, (1990).
Wyniki swych badań prezentował na kilku międzynarodowych kongresach i zjazdach naukowych, miedzy innymi w Koszycach (1962), Leningradzie (1970), Budapeszcie (1971), Brnie (1972), Ołomuńcu (1973), Pradze (1976, 1979) i Sofii (1980).
Za działalność naukową, dydaktyczną i społeczną wyróżniony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, tytułem honorowym ”Zasłużony Nauczyciel PRL”, medalem Komisji Edukacji Narodowej, medalem ”Za zasługi dla Wydziału Weterynaryjnego AR we Wrocławiu”, medalem ”Za zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”, Złotą Odznaką ”Zasłużony dla Dolnego Śląska”, ”Złotą Odznaką ZNP, Honorową Odznaką ZSP, Krzyżem Armii Krajowej, tytułem ”Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych” i wyróżnieniem naukowym PTNW ”Pro Scientia Veterinaria Polona” oraz wieloma innymi odznaczeniami. Ponadto wyróżniony był także nagrodą naukowo-organizacyjną PAN, 4 nagrodami MEN i 23 nagrodami Rektora.