Zawadzki Wojciech Urodził się 7 września 1948 roku we Wrocławiu. Szkołę i Liceum Ogólnokształcące im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ukończył w 1966 roku, a następnie podjął studia wyższe na Wydziale Weterynarii ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, które kontynuował w Olsztynie w Wyższej Szkole Rolniczo-Technicznej, gdzie w 1972 r. uzyskał dyplom lekarza weterynarii. W 1973 r. podjął pracę w Instytucie Higieny Produktów Zwierzęcych AR we Wrocławiu, a od 1976 r. pracuje w Katedrze Fizjologii Zwierząt.
Stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych otrzymał w 1979 r. na podstawie rozprawy Hamowanie metanogenezy w przedżołądkach u owiec, a doktora habilitowanego w 1993 roku na podstawie rozprawy Wpływ wybranych niekonwencjonalnych dodatków do paszy na przebieg procesów fermentacyjnych w żwaczu owiec. Od 1998 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
Odbył 4 staże naukowe zagraniczne (Kopenhaga, Oslo, Aberdeen i Madryt) oraz 10 staży krajowych.
Jest autorem łącznie 114 publikacji, w tym 43 oryginalnych prac twórczych (w tym 10 w języku angielskim), 54 komunikatów zjazdowych, 12 artykułów popularnonaukowych. Jest współautorem 1 skryptu.
Zainteresowania naukowo-badawcze Wojciecha Zawadzkiego koncentrują się wokół przewodu pokarmowego przeżuwaczy, ze szczególnym uwzględnieniem procesu metanogenezy podczas manipulowania procesami metabolicznymi w przedżołądkach oraz fizjologii żywienia przeżuwaczy i innych zwierząt roślinożernych w aspekcie analizy profilu fermentacyjnego w żwaczu i jelicie ślepym.
Pod kierownictwem prof. Wojciecha Zawadzkiego zostały pomyślnie zakończone 2 przewody doktorskie. Jest recenzentem 3 rozpraw doktorskich oraz wielu grantów uczelnianych i KBN-owskich.
Jest członkiem pięciu towarzystw naukowych krajowych i jednego zagranicznego. We wrześniu 2000 roku wyróżniony został odznaką ”Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych”. Jest wiceprezesem Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu, gdzie pełni też funkcję przewodniczącego Komisji Etyki, Deontologii i Historii Zawodu. Był członkiem wielu komisji wydziałowych, senackich i rektorskich oraz senatorem w latach 1996–1999. Aktualnie jest przewodniczącym Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej, wiceprzewodniczącym Komisji Rektorskiej ds. zakupu książek i czasopism. Od 2000 roku pełni funkcję kierownika Katedry Fizjologii Zwierząt. Od 1997 roku jest redaktorem merytorycznym serii Weterynaria Zeszytów Naukowych AR we Wrocławiu oraz przewodniczącym Kolegium Redakcyjnego serii Veterinary Medicine czasopisma internetowego Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Za pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną otrzymał 14 nagród Rektora.
W roku 1987 otrzymał odznakę ”Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia”.