Ziemiński Ryszard Urodził się 28 grudnia 1935 roku w Koniuchach. Szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące ukończył w Działoszycach woj. świętokrzyskie. W latach 1957–1962 studiował na Wydziale Zootechnicznym ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, uzyskując dyplom magistra inżyniera zootechnika.
Stopień doktora nauk rolniczych otrzymał w 1968 r. na Wydziale Zootechnicznym WSR we Wrocławiu na podstawie dysertacji Badania nad zdolnością opasową i wartością rzeźną młodego bydła rasy czerwono-białej (promotor – prof. dr hab. Jerzy Juszczak), natomiast stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych na tymże Wydziale na podstawie rozprawy Badania nad efektywnością opasu buhajków rasy nizinno czerwono-białej do ciężaru 600 kg z wykorzystaniem dwóch sezonów pastwiskowych w 1974 r. Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych otrzymał w 1982 r. a stanowisko profesora zwyczajnego w 1993 roku.
Dziedziną naukową, którą się zajmuje, jest chów i hodowla bydła.
W trakcie pracy na Uczelni odbył szereg staży zagranicznych: w Uniwersytecie Wageningen, w Instytucie Hodowli Zwierząt w Grub (Niemcy), w Brnie, Nitrze, Rostocku i Medison (USA).
Członek Senatu, członek Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Polskiego Towarzystwa Genetycznego, członek Zarządu Głównego i wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Od 1993 r. wiceprzewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczej i od 1991 r. przewodniczący Komisji ds. Doskonalenia Nauczycieli, członek Komitetu Redakcyjnego kwartalnika Pasze Polskie.
W latach 1994–2000 kierownik Katedry Hodowli Bydła i Produkcji Mleka.
Promotor 3 doktorów oraz 104 magistrantów, wykonał 8 recenzji prac doktorskich, 4 rozpraw habilitacyjnych i 12 wniosków o tytuł naukowy profesora (w tym 1 zagraniczna).
W dorobku swoim posiada 240 publikacji naukowych i innych opracowań, w tym 103 oryginalnych prac badawczych (4 w języku niemieckim). Jest autorem skryptu Chów i hodowla bydła (2 wydania) oraz współautorem 9 skryptów i zeszytów do ćwiczeń dla studentów.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Zasłużonym dla Rolnictwa, Złotą Odznaką AZS. Otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i 18-krotnie nagrodę Rektora. Wraz z Zespołem otrzymał Złoty Medal i Dyplom Światowej Wystawy Innowacji Nauki i Techniki Bruksela Eureka’98.