Ziętecka Maria Urodziła się 11 czerwca 1928 roku w Czchowie, w powiecie Brzesko. Po ukończeniu szkoły podstawowej, a następnie liceum ogólnokształcącego w Brzesku rozpoczęła studia na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, które ukończyła w 1951 r., uzyskując tytuł magistra inżyniera rolnika.
Stopień doktora nauk rolniczych otrzymała po odbyciu studiów aspiranckich w 1963 r. na Wydziale Rolniczym WSR we Wrocławiu na podstawie rozprawy Formy i przemiana związków azotowych w roślinie w zależności od różnego nawożenia azotowego, a stopień doktora habilitowanego – również na Wydziale Rolniczym AR we Wrocławiu na podstawie rozprawy Badania nad przydatnością różnych roztworów ekstrakcyjnych do oceny zasobności gleby w miedź przyswajalną dla roślin.
Pracę w Katedrze Chemii Rolniczej rozpoczęła w 1959 roku. W czasie pracy na Uczelni koncentrowała się głównie na badaniach metodycznych oznaczania zawartości makro- i mikroelementów w glebach i roślinach. Jej badania nad metodami oznaczania dostępnych dla roślin form magnezu oraz mikroelementów w glebach dały podstawę do wprowadzenia we wszystkich Wojewódzkich Stacjach Chemiczno-Rolniczych w Polsce jednolitej metodyki oznaczania tych pierwiastków.
Była rzecznikiem Komisji Dyscyplinarnej dla studentów Uczelni.
Była promotorem 25 prac magisterskich. Jest autorką lub współautorką 61 prac naukowych, w tym 12 w językach obcych. Wyniki swych badań prezentowała na 6 zagranicznych konferencjach, między innymi w Moskwie, Budapeszcie, Bukareszcie, Jenie.
W uznaniu za pracę naukową otrzymała nagrodę Polskiej Akademii Nauk oraz 14 nagród Rektora. Odznaczona została Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz wyróżniona odznaką ”Zasłużonemu Opolszczyźnie”.