Żechałko-Czajkowska Alicja Urodziła się 7 sierpnia 1936 roku w Wilnie. Szkołę podstawową, a następnie Liceum Ogólnokształcące ukończyła w Nowej Soli. Studia rozpoczęła w roku 1953 na Wydziale Chemii Politechniki Wrocławskiej. W roku 1955 przeniosła się na Politechnikę Łódzką na Wydział Chemii Spożywczej; w roku 1959 uzyskała tam dyplom magistra inżyniera chemii.
W latach 1959–1987 pracowała w Zakładzie Bromatologii (dawniej Zakład Nauki o Środkach Spożywczych) Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu na stanowiskach asystenta, st. asystenta, adiunkta i docenta.
W roku 1968 na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej we Wrocławiu uzyskała stopień doktora nauk farmaceutycznych na podstawie rozprawy Wpływ wybranych pestycydów na skład chemiczny oraz aktywność enzymatyczną jęczmienia i słodu (promotor – prof. dr Maria Jasińska), a w roku 1979 w Akademii Medycznej w Łodzi stopień doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych w zakresie bromatologii na podstawie rozprawy habilitacyjnej Wpływ niedoborów żywieniowych na toksyczność ołowiu i kadmu. Tytuł profesora nauk rolniczych uzyskała w roku 2000.
Profesor Alicja Żechałko-Czajkowska jest specjalistą w zakresie żywności i żywienia, autorem i współautorem 162 opracowań naukowych, których tematyka dotyczy głównie oceny skażenia żywności metalami ciężkimi, wpływu pestycydów na wartość odżywczą produktów rolno-spożywczych, współdziałania składników diety i substancji obcych oraz oceny sposobu żywienia różnych populacji dolnośląskich.
Odbyła dwa roczne staże naukowe w Nutrition Department of National Institute of Research in Dairying w Reading w Anglii.
W roku 1987 podjęła pracę na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu; od 1993 roku jest kierownikiem Zakładu Żywienia Człowieka w Katedrze Technologii Rolnej i Przechowalnictwa. Prof. Żechałko-Czajkowska prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu żywienia człowieka i toksykologii żywności.
Była opiekunem ponad 70 prac magisterskich i promotorem jednej rozprawy doktorskiej.
Profesor Żechałko-Czajkowska jest członkiem Komisji Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN (w latach 1972–81 była jej sekretarzem) oraz członkiem Komisji Higieny Żywności i Żywienia Komitetu Żywienia Człowieka PAN; należy do Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności oraz do Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, wchodzi w skład Rady Naukowej Fundacji Na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego.
Profesor Żechałko-Czajkowska bierze czynny udział w popularyzacji zasad racjonalnego żywienia w środowisku dolnośląskim w aspekcie profilaktyki chorób cywilizacyjnych oraz skażenia żywności.
Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.