Żuk Bolesław Urodził się 24 lutego 1939 roku w Bylicach, w powiecie samborskim. Szkołę podstawową ukończył w 1952 roku w Gryfowie Śl., a średnią (Liceum Pedagogiczne) w 1956 roku w Lubomierzu. Studia odbył na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego; ukończył je w 1961 roku, uzyskując dyplom magistra matematyki. W 1961 roku rozpoczął pracę w Katedrze Ogólnej Hodowli Zwierząt WSR we Wrocławiu i pracuje tam do chwili obecnej; od 1997 roku pełni funkcję kierownika Katedry.
Stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych otrzymał w 1967 roku w Instytucie Biologii Stosowanej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy Indeksy selekcyjne i ich wykorzystanie do przewidywania wartości produkcyjnej potomstwa (promotor – prof. dr hab. Bolesław Nowicki). W 1975 roku na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej we Wrocławiu uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie genetycznych metod doskonalenia zwierząt, na podstawie rozprawy Selekcja ciągła w populacjach zwierząt gospodarskich. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1990 roku.
Dziekan Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu (1981–1982), członek Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu (1981–1990 i od 1996), Przewodniczący Senackiej Komisji Statutowej (1982–1985, 1990–1993 i 1997–1999).
Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1982–1985, 1990–1993), członek Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN (1986–1990, i od 1996), członek Rady Naukowej Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, przewodniczący Kolegium Redakcyjnego serii Animal Husbandry czasopisma Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU).
Promotor 5 doktoratów oraz ok. 40 prac magisterskich. Wykonał 2 recenzje wniosków o tytuł naukowy profesora, 6 recenzji w przewodach habilitacyjnych, 19 recenzji w przewodach doktorskich oraz 5 recenzji podręczników akademickich i skryptów. Recenzent około 100 prac naukowych oraz około 30 projektów badawczych (grantów).
Autor 2 podręczników: Metody genetyki populacji w hodowli zwierząt (1973, 1979) oraz Biometria stosowana (1989), współautor 9 skryptów z zakresu genetyki i hodowli zwierząt i innych dzieł zwartych. Jest autorem bądź współautorem 87 prac naukowych oraz 35 referatów i doniesień na konferencje naukowe.
Jest specjalistą z zakresu hodowli zwierząt, a zwłaszcza metod oceny wartości hodowlanej oraz zastosowań informatyki w hodowli zwierząt; jest autorem lub współautorem 5 systemów komputerowych z tego ostatniego zakresu.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Zasłużony dla Miasta Wrocławia i Woj. Wrocławskiego. Wyróżniony 3 nagrodami Ministra oraz 12 nagrodami Rektora.