Kocot Mariusz Mariusz Kocot urodził się w 1917 r. w Trzebini. Dyplom lekarza wet. uzyskał w 1940 r. w Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Po studiach zajmował cały szereg kierowniczych stanowisk w Państwowej Administracji Weterynaryjnej coraz to wyższego szczebla. W 1950 r. został wojewódzkim inspektorem weterynaryjnym i dyrektorem Wojewódzkiego Lecznictwa Zwierząt we Wrocławiu. Mając duże doświadczenie, zdobyte podczas pracy terenowej, w 1962 r. rozpoczął karierę naukową w Katedrze Higieny Produktów Zwierzęcych Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 1962 r. uzyskał stopień naukowy docenta, a w 1977 r. Rada Państwa mianowała go profesorem nadzwyczajnym. W Instytucie Higieny Produktów Zwierzęcych AR we Wrocławiu kierował zespołem zajmującym się problematyką higieny i technologii przetwórstwa. Kierunek ten rozwijał z dynamiką, wkładając dużo własnej inwencji i zapału. Pod jego kierownictwem wykonano cały szereg prac, mających znaczenie nie tylko badawcze, ale również zawierających wskazówki praktyczne dla Weterynaryjnej Inspekcji Sanitarnej. W tym okresie swej działalności był autorem lub współautorem ponad 50 prac badawczych. Rozwijał również ożywioną działalność w terenie, wygłaszając cały szereg referatów z interesującej go dyscypliny, szczególnie w województwach zachodnich.
Dbając o rozwój młodej kadry naukowej, był promotorem całego szeregu prac doktorskich. Głównym kierunkiem prac badawczych prof. dr. M. Kocota były prace stojące na pograniczu spraw sanitarnych i technologicznych. W dużym procencie miały one charakter wdrożeniowy. Stwarzały również przesłanki do konstruktywnej współpracy nadzoru sanitarno-weterynaryjnego z pionem technologicznym.
Prof. dr M. Kocot był znany również jako bardzo dobry dydaktyk oraz wychowawca młodzieży, o czym świadczy szczególnie duże uznanie, jakie sobie zyskał w środowisku studenckim.
Oprócz pracy na uczelni rozwijał szeroką działalność w Akademickim Związku Sportowym, pełniąc przez długi okres funkcję prezesa zarządu środowiskowego. Należy również podkreślić działalność społeczną prof. dr. M. Kocota, datującą się od chwili przybycia na Dolny Śląsk. W latach 1946-1948 był członkiem Wydziału Powiatowego w Trzebnicy, a następnie radnym i członkiem Powiatowej Rady Narodowej, w latach 1952-1957 pełnił funkcję radnego, członka Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu, a od 1958 r. do 1965 r. pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Wrocławia. Szczególnie wyróżnił się w okresie walki z epidemią ospy we Wrocławiu, wykazując wówczas dużo inwencji i ofiarności.
W uznaniu zasług prof. dr hab. Mariusz Kocot został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Tysiąclecie Państwa Polskiego, Medalem XXV-lecia Odzyskania Dolnego Śląska oraz wieloma innymi medalami i odznakami. Swoją działalnością naukową, wychowawczą i społeczną, charakteryzującą się dużym oddaniem, zapałem i ofiarnością prof. dr Mariusz Kocot zapisał się trwale w pamięci nie tylko w świecie lekarsko-weterynaryjnym, ale równie w środowisku Dolnego Śląska.
W dniu 11 sierpnia 1978 r. odszedł od nas na zawsze jeden z wybijających się entuzjastów zawodu lekarsko-weterynaryjnego oraz pracy społecznej.