Wartenberg Lech Urodził się 19 grudnia 1922 r. w Ostrowie Wlkp. W czasie wojny pracował jako niewykwalifikowany robotnik, a następnie brał udział w ruchu partyzanckim na terenie Kielecczyzny. W 1945 r. powołany został do Wojska Polskiego. Od 1946 r. rozpoczął studia lekarsko-weterynaryjne na Uniwersytecie i Politechnice we Wrocławiu. Już jako student pracował w charakterze asystenta w Katedrze Chemii Fizjologicznej, a od 1952 r. w Katedrze, a potem Instytucie Higieny Produktów Zwierzęcych. Przeszedł wszystkie etapy kariery naukowej począwszy od starszego asystenta, adiunkta. W roku 1958 uzyskał stopień doktora weterynarii. W 1964 r. ukończył przewód habilitacyjny i w 1965 r. powołany został na stanowisko docenta etatowego. W 1973 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk weterynaryjnych.
25-letni okres pracy naukowo-dydaktycznej prof. Lecha Wartenberga cechowała duża dynamika. Kierunek badawczy higienisty-chemika-analityka był wyrazem postępu i nowoczesności w tej gałęzi wiedzy. Kierował zespołem chemii i analityki żywności jako jednej z części higieny. Efektem jego działalności naukowej jest 60 prac naukowych i artykułów. Prof. Wartenberg nie tylko był znany jako badacz eksperymentator, lecz również rozwijał szeroką działalność dydaktyczną, czego efektem jest wydanych przez niego cały szereg pomocy dydaktycznych. Umysł wszechstronny, oczytany, o skrystalizowanym kierunku, duża zdolność organizacyjna były głównymi cechami Profesora. Głównymi problemami naukowymi, którymi ostatnio żywo się interesował, były badania wpływu czynników środowiskowych i biologicznych na składnik tłuszczowy w żywności. Drugim interesującym go kierunkiem były studia nad zachowaniem się witamin w procesie technologicznym żywności.
Poza działalnością naukową prof. Lecha Wartenberga cechowały duże zdolności organizacyjne. Wychodząc z założenia, że uczony nie może żyć we współczesnym świecie odosobniony od życia społecznego, brał aktywny udział w życiu uczelni i Wydziału, pełniąc liczne i odpowiedzialne funkcje.
Rozwijał też bardzo aktywną działalność w Polskim Towarzystwie Nauk Weterynaryjnych, aktywizując nie tylko środowisko naukowe wrocławskie, ale również sąsiednie.
Za swoje zasługi na polu naukowym, wychowawczym i społecznym prof. Lech Wartenberg był odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem za Zasługi w Rozwoju Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Odznaką Budowniczego m. Wrocławia oraz Krzyżem Honorowym PCK. Otrzymał także Medal Zwycięstwa i Wolności oraz Medal za Odrę, Nysę i Bałtyk.